Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Konferencja o problamach społecznych na obszarze Morawskich Wrót

Konferencja o problemach społecznych na obszarze Morawskich Wrót,

3  kwietnia 2017 r. Gołkowice, godz.13:30

Otwarcie konferencji, wykład wprowadzający do tematu.

I część „Otwórz WROTA swoich możliwości”

Projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota w ramach Poddziałania 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR programu RPO WSL 2014- 2020.

1) Informacja na temat:

- możliwości projektowych,

- metodologii pracy,

- rezultatów podejmowanych działań.

2) Dyskusja.

II część „Ekonomia społeczna na terenach wiejskich”

Omówienie problematyki przedsiębiorczości społecznej, działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Rybniku, możliwości wsparcia, w tym w LSR, a także przykłady „dobrych praktyk”
w zakresie działalności spółdzielni socjalnych oraz „klauzule społeczne” w zamówieniach publicznych.