Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Nabór na stanowisko "Specjalista ds. wdrażania strategii"

Gorzyce, dn. 07.08. 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. wdrażania strategii 

w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota ''

ul. Raciborska 27; 44-350 Gorzyce

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA STRATEGII

 

WYMAGANIA KONIECZNE:

1.wykształcenie wyższe

2.min. 4-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze
środków UE

3.biegła znajomość obsługi komputera

4.bardzo dobra znajomość zasad podejścia RLKS

5.wiedza i doświadczenie w tworzeniu, realizowaniu i rozliczaniu lokalnych strategii rozwoju

6.ukończone kursy/szkolenia z zakresu funduszy europejskich, w tym szczególnie PROW 2014-2020

 

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

  • list motywacyjny
  • życiorys – curriculum vitae
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  • dokumenty poświadczające staż pracy  (wraz z zakresem obowiązków)
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.doświadczenie na stanowisku koordynatora projektów

2.dobra organizacja czasu pracy

3.komunikatywna znajomość j. angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

4.dyspozycyjność

5.samodzielność i dokładność w pracy

 

GŁÓWNE ZADANIA:

Zadaniem Specjalisty ds. wdrażania strategii  będzie nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ( LSR).

Do zadań szczegółowych należeć będą m.in.:

1.Nadzór nad realizacją LSR, i budżetem Stowarzyszenia w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

2.Przygotowanie materiałów i dokumentów dla członków Rady związanych z rozpatrywanymi operacjami oraz realizacja wszystkich procedur niezbędnych do prawidłowego przebiegu konkursu.

3.Bieżący monitoring wdrażania LSR oraz ewaluacja LSR.

4.Pomoc w doradztwie i przygotowaniu kompletnych wniosków w konkursach ogłaszanych przez LGD

5.Pomoc w weryfikacji i kontroli  wniosków złożonych do LGD w tym wniosków grantobiorców.

6.Działania podejmowane w ramach animacji prowadzonej przez LGD.

7.Prowadzenie projektów grantowych łącznie z ich rozliczeniem i kontrolą

8.Działalność promocyjna oraz marketingowa Stowarzyszenia

9.Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków.

Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; 44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27

Z DOPISKIEM

„Nabór do pracy w Biurze LGD Morawskie Wrota”

w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia  2017 roku (liczy się data wpływu do Biura).