Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Nabór wniosków - Projekty Infrastrukturalne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

P         Poniżej fragment ogłoszenia.

           Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami o obowiązkowych wskaźnikach do zrealizowania znajduje się poniżej w dokumentach do pobrania

Konkurs Indywidualny

 Projekty Infrastrukturalne

Numer naboru

 1/2017

Termin składania wniosków

 25.04.2017 – 09.05.2017 do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

 Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

 ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

 e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków  w ramach naboru

 1 321 089 zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

 Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%

 Przedsiębiorcy– 70% kosztów kwalifikowalnych

 Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych,

Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Forma wsparcia

Refundacja

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR

Operacja musi realizować co najmniej 1 cel ogólny, szczegółowy oraz przedsięwzięcie.

Cel ogólny (główny) CO1. Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie   Wrota

Cel szczegółowy CS1.1 Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie  P3. Ogniska spotkań – tworzenie atrakcyjnych przestrzeni i miejsc aktywności mieszkańców

Cel ogólny (główny)  CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót

Cel szczegółowy  CS3.2 Rozwinięta oferta pozwalająca mieszkańcom i odwiedzającym na spędzanie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przyrodą

Przedsięwzięcie P11. Wrota otwarte do przygody i aktywności – budowa i rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej

 Przedsięwzięcie P12. Wspólne szlaki Morawskich Wrót – zintegrowany i funkcjonalny system liniowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki załącznik nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności operacji z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. (zakładka Projekty Infrastrukturalne). Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl (zakładka Projekty Infrastrukturalne).

  Operacja musi uzyskać minimum 4 pkt na 13 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

 Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wraz  z  załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia, (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz  wersji elektronicznej  (CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi  się we wniosku). Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie  z załącznikiem nr 2.

 Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w  biurze LGD.

 Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się  najpóźniej na dzień przed  zakończeniem naboru wniosku.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023

- Lokalne kryteria wyboru

- procedury wyboru operacji

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków