Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Nabory RPO WSL 2014-2020

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił najbliższe nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Działania

 

1) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania 9.1 Aktywna integracja

Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

 

 

2)  Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających 
z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

 

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 sierpnia 2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 29 września 2016 r. (do godz. 12:00).