Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Ogólne zasady. Wnioski

Rozwój Przedsiębiorstw (RP) –

Kwota wsparcia od 50 000 do 300 000  zł

Konieczność zatrudnienia min. 1 osoby

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:  70% kosztów kwalifikowalnych

 1. Przedsiębiorstwo musi posiadać siedzibę oraz realizować projekt na terenie LSR (gminy: Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Mszana, Marklowice).

 2. Pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

 • osobą fizyczną, jeżeli:

a)   jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

b)  jest pełnoletnia

c)   miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność     gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze            wiejskim objętym LSR

 • osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3.      Podmiot w okresie ostatnich 3 lat wykonywał łącznie działalność gospodarczą przez co najmniej 365 dni

4.      Wnioskodawcy został nadany numer identyfikacyjny producenta

5.      Wnioskodawca:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do realizowanej operacji lub

 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować lub

 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną lub

 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować

6.      Zasady finansowania:

 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013);

 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres\podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 • Konieczność stosowania się do zasady konkurencyjności wyboru wykonawców obowiązującej od 18 marca 2017 r. Wnioskodawcy/Beneficjenci zobowiązani są zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności poprzez platformę na Portalu Ogłoszeń ARiMR.  Zamówienia powyżej 20 000 zł.

 • Portal jest dostępny pod adresem:

                           www.portalogloszen.arimr.gov.pl

7. Obowiązki w okresie trwałości:

 • Utrzymanie zatrudnienia:  3 lata od płatności ostatecznej

 • Osiągnięcie co najmniej 30%zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od płatności ostatecznej

 • Złożenie informacji monitorującej z realizacji biznesplanu w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od płatności ostatecznej

 • Czas trwałości operacji (przechowywanie dokumentów, umożliwienie przeprowadzenia kontroli): 5 lat od płatności ostatecznej

8. Załączniki do wniosku:

 • Informacje o udzielonej pomocy de minimis (zaświadczenia)

 • Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen:

Oferta / wydruki z internetu/ katalog / broszura

 • Dokument potwierdzający, że dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • opinia lub decyzja o umorzeniu postępowania(wydaje: wójt / burmistrz / prezydent miasta)

 • Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydaje: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

 • Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje (gdy uzyskanie ich jest wymagane przez odrębne przepisy), np. opinia wydana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jeżeli odrębne przepisy prawa przewidują obowiązek posiadania decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

Aktualne wnioski !