Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Poszukujemy do pracy

Gorzyce, dn. 12.07. 2017 r.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. projektów 

w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota '' ul. Raciborska 27; 44-350 Gorzyce

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

INSPEKTOR DS. PROJEKTÓW

 

WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. Wykształcenie min. średnie
 2. Min. 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE
 3. Biegła znajomość obsługi komputera
 4. Dobra znajomość zasad podejścia RLKS
 5. Ukończone kursy/szkolenia z zakresu funduszy europejskich, w tym szczególnie PROW 2014-2020

 

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • dokumenty poświadczające staż pracy  (wraz z zakresem obowiązków)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Dobra organizacja czasu pracy
 3. Komunikatywna znajomość j. angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
 4. Dyspozycyjność
 5. Samodzielność i dokładność w pracy

 

GŁÓWNE ZADANIA:

Zadaniem Inspektora ds. projektów będzie obsługa beneficjentów w zakresie składanych
i rozliczanych operacji oraz prowadzenie bieżących spraw biurowych.

Do zadań szczegółowych należeć będą m.in.:

 1. Realizacja planu komunikacji LSR w tym informowanie mieszkańców z obszaru LGD o dostępnych środkach w ramach LSR
 2. Doradztwo polegające na pomocy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji na potrzeby ogłaszanych przez LGD konkursów
 3. Weryfikacja wniosków złożonych do LGD  i przygotowywanie umów z grantobiorcami
 4. Weryfikacja sprawozdań z grantów złożonych do LGD
 5. Kontrola projektów rozliczanych przez LGD  a szczególnie grantów.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków.

Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w wymiarze ½ etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; 44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27

 

Z DOPISKIEM

„Nabór do pracy w Biurze LGD Morawskie Wrota”

w nieprzekraczalnym terminie do 2 sierpnia  2017 roku (liczy się data wpływu do Biura).