Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Kwota wsparcia od 5 000 do 50 000 zł

Wysokość maksymalnej i minimalnej wartości zadania realizowanego z grantu, zostanie każdorazowo określona w Ogłoszeniu o Konkursie na przyznanie grantów w ramach danego Projektu Grantowego. W sumie limit pomocy dla jednego grantobiorcy wynosi 100 000 zł w okresie 2014-2020.

 

Tytuł projektu grantowego

Konkurs

Kwota
w zł

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

Wskaźniki do osiągnięcia

Współpraca – rywalizacja –integracja

czerwiec

2017

100 000 zł

CS 1.1. Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie 1 (P1) Współpraca – rywalizacja –integracja  – wydarzenia integrujące mieszkańców oraz imprezy sportowo-rekreacyjne

 

Wskaźnik produktu:

 • liczba zadań  wspierających wydarzenia na rzecz integracji mieszkańców

Wskaźnik rezultatu:

 • liczba osób uczestniczących w wydarzeniach integrujących i aktywizujących mieszkańców
Kontakty ponad barieram

czerwiec

2017

 105 000

CS 1.1. Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie 2 (P2) Kontakty ponad barierami – edukacja tworząca więzi międzypokoleniowe oraz działania aktywizujące mieszkańców

Wskaźnik produktu:

 • Liczba szkoleń/warsztatów na rzecz wzmacniania kapitału społecznego

Wskaźnik rezultatu:

 • liczba mieszkańców angażujących się na rzecz integracji międzypokoleniowej
 • Liczba osób przeszkolonych (P) w tym liczba osób z grup defaworyzowanych (D)
 • Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych

UTALENTOWANI MIESZKAŃCY

I półrocze

2018

250 000

CS 1.2. Dostępność do usług społecznych oraz ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej

CS 1.3. Dogodne warunki dla rozwoju talentów i zainteresowań mieszkańców

 

 

 

 

 

 

 

 

P4. Szanse dla słabszych – rozwój publicznych usług wraz z infrastrukturą na rzecz włączenia społecznego, w tym osób starszych

i niepełnosprawnych.

P5. Talenty i  pasje – działania wspierające

i promujące odkrywanie i rozwój talentów mieszkańców oraz ludzi z pasją.

 • Działania na rzecz podnoszenia kompetencji cywilizacyjnych, w tym cyfrowych mieszkańców
 • Wzbogacanie i podnoszenie jakości infrastruktury służącej włączeniu społecznemu mieszkańców, w tym osób starszych i niepełnosprawnych (np. świetlice, wyspecjalizowane urządzenia rekreacyjne)
 • Edukacja artystyczna,
 • Tworzenie pracowni specjalistycznych umożliwiających rozwój talentów artystycznych
 • Inicjatywy promujące dorobek osób z talentami i pasjami (np. wydarzenia, publikacje)

NASZE SKARBY

II półrocze

2019

290 000

CS 3.1. Wysoka wiedza oraz szacunek mieszkańców do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego

CS 3.3. Opieka nad obiektami i terenami stanowiącymi materialne dziedzictwo przyrodniczo-kulturalne Morawskich Wrót

P10. Nasze skarby – popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa obszaru.

P.13. Nowe życie tradycji – renowacja

i rewitalizacja obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wraz z ich otoczeniem.

 • Publikacje, w tym multimedialne na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego obszaru oraz potencjału turystycznego
 • Wydarzenia i inicjatywy związane z pielęgnowaniem dziedzictwa obszaru i podnoszeniem wiedzy mieszkańców na ten temat
 • Działania promujące zanikające zawody oraz wspierające nabywanie kwalifikacji w zakresie takich zawodów
 • Działania promujące kulinaria obszaru (np. warsztaty, konkursy, jarmarki, przeglądy, festyny itp.)
 • Oznakowanie obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru.
 • Renowacja, rewitalizacja, zabezpieczenie przed dalszą degradacją zabytków kultury oraz dziedzictwa przyrodniczego

RAZEM DO PRZYSZŁOŚCI

II półrocze

2020

200 000

CS 1.1. Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

P1. Współpraca – rywalizacja – integracja  – wydarzenia integrujące mieszkańców oraz imprezy sportowo-rekreacyjne.

P2. Kontakty ponad barierami – edukacja tworząca więzi międzypokoleniowe i aktywizująca mieszkańców.

 • Realizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, z zakresu profilaktyki i utrzymywania kondycji zdrowotnej integrujących mieszkańców.
 • Realizacja inicjatyw łączących pokolenia w oparciu o tradycję, kulturę, zainteresowania
 • Rozwój obiektów wspierających wzmacnianie relacji społecznych
 • Adaptacja wolnych pomieszczeń  na potrzeby społeczności lokalnej