"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Członkowie Stowarzyszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORAWSKIE WROTA

Od 25 maja br. obowiązują nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wymaga to dostosowania się do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

W związku tym chcielibyśmy Panią/Pana poinformować, że Pani/Pana dane osobowe udostępnione w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia tj. nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu i PESEL  a także adres e-mail znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je w celu przesyłania informacji dotyczących statutowej działalności stowarzyszenia oraz prowadzeniem aktywizacji na rzecz mieszkańców.

Ponadto informujemy że:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”  z siedzibą w Gorzycach 44-350, ul. Raciborska 27;
  2. z administratorem danych osobowych można się kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny 44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 27
  3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
  4. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych obowiązków Stowarzyszenia; w szczególności informowaniu i mobilizowaniu członków stowarzyszenia do udziału w pracach jego organów a także prowadzeniu listy członków Stowarzyszenia i zamieszczaniu jej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.morawskie-wrota.pl zgodnie z umową ramową na realizację LSR zawartą z Samorządem Województwa Śląskiego.
  5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być również powierzone w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym usługi dla Stowarzyszenia.
  6. dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu lub do czasu wynikającego z umowy ramowej lub innych przepisów prawnych.
  7. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także ich przeniesienia. Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
  8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.