"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 3/2022/OW

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ:
Zielone Morawskie Wrota – budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez kampanię medialną oraz stworzenie 6 Alei Morawskich Wrót.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) realizując przedsięwzięcie 9  Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2016-2023, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Morawskie Wrota”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.morawskie-wrota.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” oraz pod numerem telefonu 32 45 15 034.

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

04.08.2022 – 05.09.2022 godz. 14:00 

Miejsce składania zgłoszenia

 Biuro Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”, ul. Raciborska 27; 44-350 Gorzyce

Zakres tematyczny operacji

 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i     zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 ze zmianami), zwanym dalej rozporządzeniem.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel ogólny (główny) 3.  Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót

Cel szczegółowy 3.1 Wysoka wiedza oraz szacunek mieszkańców do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, historycznego oraz rozwój działań turystycznych

Przedsięwzięcie  9. Proekologiczny mieszkaniec-świadomy zmian klimatycznych

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

Wskaźnik produktu:  liczba operacji promujących postawy proekologiczne mieszkańców  – 1 szt.

 

Wskaźnik rezultatu: liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach proekologicznych – 660

Wysokość środków na realizację operacji

 

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 28 698,77 Euro tj. 114 795,08 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Termin realizacji

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony do końca 2023 r.

Forma wsparcia

Refundacja

Maksymalne poziomy wsparcia operacji

 

 • Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%
 • Przedsiębiorcy– 70% kosztów kwalifikowalnych
 • Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.morawskie-wrota.pl i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych.

 • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
 • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji indywidualnej.

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Informacje o wymaganych dokumentach

 

 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, znajduje się w załączniku nr 1.
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie-zgodnie z uwagami zawartymi w zał. nr 1.

Zadanie do zrealizowania w ramach operacji „Zielone Morawskie Wrota”

Lp.

Nazwa usługi/ produktu

specyfikacja

1.

Film

 • wykonanie usługi polegającej na realizacji 1 filmu edukacyjnego wraz z opracowaniem scenariusza, i nagraniem na nośniki pamięci oraz udostępnieniem filmu w wersji umożliwiającej upowszechnianie  w Internecie
 • treść filmu nawiązująca do roli drzew w życiu człowieka, mogą zawierać animację, aby uatrakcyjnić przekaz młodym odbiorcom
 • realizacja materiału w formacie 4K
 • wykonawca zapewnia montaż, korekcję kolorystyczną oraz postprodukcję dźwięku,
 • odbiorcy filmu: dzieci w wieku: 6-9 lat
 • czas trwania:  do 6-8 minut
 • realizacja filmu: obszar działania Lokalnej Grupy Działania Morawskie Wrota (gminy: Gorzyce, Godów, Mszana, Lubomia, Marklowice-pow. Wodzisławski i  Krzyżanowice-pow. raciborski)
 • Nagrania z użyciem drona (4k), oraz z wykorzystaniem profesjonalnej kamery filmowej (4k , zapis w ProRess lub RAW),  ciekawe aranżacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik filmowania, lektor, napisy, muzyka.

2.

Spot

 • wykonanie usługi polegającej na realizacji 1 spotu  wraz z opracowaniem scenariusza i nagraniem na nośniki pamięci oraz udostępnieniem filmu w wersji umożliwiającej upowszechnianie  w Internecie
 • treść filmu nawiązująca do roli drzew w życiu człowieka
 • odbiorcy filmu: osoby dorosłe
 • czas trwania:  1 min do 1,5 min
 • realizacja spotu: obszar działania Lokalnej Grupy Działania Morawskie Wrota (gminy: Gorzyce, Godów, Mszana, Lubomia, Marklowice-pow. Wodzisławski i  Krzyżanowice-pow. raciborski)
 • Nagrania z użyciem drona (4K), oraz z wykorzystaniem profesjonalnej kamery filmowej (4K , zapis w ProRess lub RAW),  ciekawe aranżacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik filmowania, lektor, napisy, muzyka.

3.

Projekt logo, bilbordu i plakatów

 

 • projekt graficzny  logo operacji, w formacie wektorowym (.pdf) oraz bitmapowym (.jpg, .psd).
 • projekt graficzny bilbordu 12 m2  i  plakatu – format A3, promujących operację
 • projekty mają nawiązywać do tematyki związanej z drzewami oraz ich rolą w życiu człowieka
 • wykonawca zobowiązany jest do przekazania kolejno Zamawiającemu 2-3 propozycji  (LOGO, bilbordu i plakatu) do ostatecznego zatwierdzenia
 • twórca przenosi na nabywcę całość praw majątkowych do Dzieła. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieła nastąpi bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji. Twórca zezwala Nabywcy na modyfikowanie dzieła, w tym m.in. na dokonywanie korekt, przeróbek, zmian i adaptacji dzieła oraz jego pojedynczych fragmentów, bez nadzoru autorskiego.

4.

Wykonanie bilbordu i druk plakatów

 • dzierżawa bilbordów na okres 1 miesiąca o powierzchni 12 m2
 • usługa montażu oraz demontażu
 • wydruk plakatu w ilości 100 szt.

5.

Zakup drzew + usługa sadzenia

 • utworzenie  6 alei drzew  (przyjęto wstępnie 12 z każdej strony drzew w każdej alejce)
 • zakup sadzonek drzew alejowych (wybór odpowiedniej sadzonki uzależniony od miejsca nasadzenia (warunki glebowe, wilgotność i nasłonecznienie)
 • aleje powstaną na  obszarze działania Lokalnej Grupy (tj. powiaty wodzisławski i raciborski, gminy: Gorzyce, Godów, Mszana, Lubomia, Marklowice, Krzyżanowice) wg wskazania zleceniodawcy
 • sadzonki o wysokości 1,5- 2 m
 • usługa posadowienia oraz palikowania drzewa (wraz z materiałem tj. paliki, ewentualne podłoże, siatka ogrodzeniowa w celu zabezpieczania przed dzikimi zwierzętami)
 • osadzenie/przytwierdzenie tabliczki z opisem

6.

Tabliczki

 • wykonanie 6 tabliczek z stali nierdzewnej wraz z grawerem (grawer powinien zawierać tytuł operacji oraz logotypy)
 • grubość odpowiednia do wielkości
 • rozmiar 210 x 300 mm
 • tabliczki powinny być osadzone na słupku wysokości  ok 1,2 m