"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 2/2022/RP

Gorzyce, 04.08.2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Konkurs Indywidualny

Rozwój Przedsiębiorstw

Numer naboru

2/2022

Termin składania wniosków

22 sierpnia 2022 r. – 6 września 2022 r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

  327 120,26 EURO tj.  1 308 481,04 PLN*

Kwota wsparcia dla jednegobeneficjenta

50 000 – 220 000 zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

70% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z zapisami:

 §2.1 pkt 2c  Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ze zmianami

Forma wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Realizowane Cele oraz

Przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich Wrót, której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.

Cel szczegółowy CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców.

Przedsięwzięcie P8. Przyspieszenie dla biznesu  – wspieranie rozwoju przedsiębiorstw lokalnych

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki załącznik nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.
 • USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji

 • Ocena zgodności z LSR – warunki dostępne na stronie: www.morawskie-wrota.pl. – zakładka Rozwój Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja (procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, karta oceny zgodności z LSR). Wnioski nie spełniające warunków wstępnych nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl zakładka Rozwój Przedsiębiorstw- Ogłoszenie naboru. Dokumentacja (Lokalne kryteria wyboru: Rozwój Przedsiębiorstw)

Operacja musi uzyskać minimum 7 pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia,(zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku).

Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

-Stowarzyszenia Lokalna Strategia Rozwoju „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl  zakładka Rozwój Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja

-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl  zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2”

*Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, po przekazaniu dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego, zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Zaleca się, aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnych na stronie www.morawskie-wrota.pl.

Załącznik nr 1 do naboru 2/2022

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR

CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich Wrót, której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.

Cel(e) szczegółowe LSR

CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców

Przedsięwzięcia

P8.Przyspieszenie dla biznesu  - wspieranie rozwoju przedsiębiorstw lokalnych

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu  - liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

sztuka

21

15

6

0

2

Wskaźnik rezultatu - liczba utworzonych miejsc pracy w firmach rozwijających się (wspartych w ramach LSR)

sztuka

35

29

6

0

 

Załącznik nr 2 do naboru 2/2022

Lista wymaganych dokumentów (załączone dokumenty pozostają do dyspozycji LGD):

 1. Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej;
 2. Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;
 3. Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową;
 4. W celu uzyskania punktów w kryterium nr 1 Okres prowadzonej działalności gospodarczej, należy złożyć oświadczenie o okresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem okresu zawieszenia działalności gospodarczej (lata/miesiące/dni); lub dokumentów CEIDG lub KRS, gdy działalność jest bez okresów zawieszenia;
 5. W celu uzyskania punktów w kryterium nr 4 Niezaleganie w ZUS, należy złożyć zaświadczenie wystawione przez ZUS o niezaleganiu, nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku do LGD;
 6. W celu uzyskania punktów w kryterium nr 7 Współpraca gospodarcza, należy złożyć porozumienie o współpracy wnioskodawcy z co najmniej jednym podmiotem z obszaru LSR;
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy informacyjnej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: