"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE GRANTY 4/2017 - WSPÓŁPRACA-RYWALIZACJA-INTEGRACJA

Gorzyce, 09.08.2017 r.

 

 

 Konkurs

 Grant

 Numer naboru

 4/2017

 Termin składania wniosków

 24.08.2017 – 07.09.2017 do godz. 14:00

 Miejsce składania wniosków oraz  miejsce udzielania informacji

 Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

 ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

 e-mail: [email protected]www.morawskie-wrota.pl

 Wysokość limitu środków w ramach  naboru

 100 000 zł

 Kwota wsparcia dla jednego zadania

 5 000 zł – 12 500 zł

 Maksymalna wysokość intensywności  wsparcia (%)

 100% kosztów kwalifikowalnych

 Zakres tematyczny projektu  grantowego

 Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych zgodnie z §2.1 pkt 8 Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w  ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 Realizowane zadania

  • Wydarzenia integrujące i aktywizujące mieszkańców
  • Imprezy sportowo-rekreacyjne

 Forma wsparcia

 refundacja

 Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia  LSR oraz projektu grantowego

 Cel główny 1 (CO1) Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

 Cel szczegółowy 1.1 (CS1.1) Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

 Przedsięwzięcie 1 (P1) Współpraca – rywalizacja –integracja  – wydarzenia integrujące mieszkańców oraz imprezy sportowo-rekreacyjne

 Tytuł (temat) projektu grantowego

 Współpraca – rywalizacja –integracja

 Realizatorzy zadań zobowiązani są do uwzględnienia treści tytułu w swojej nazwie zadania (tytuł zadania)

 Termin realizacji zadań

 od podpisania umowy do 28.09.2018 r.

 Wskaźniki do osiągnięcia

 Wskaźnik produktu: liczba zadań  wspierających wydarzenia na rzecz integracji mieszkańców

 Wskaźnik rezultatu: liczba osób uczestniczących w wydarzeniach integrujących i aktywizujących mieszkańców

 Warunki udzielenia wsparcia

  • Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami
  • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

 Kryteria wyboru zadań

  • Ocena zgodności zadania z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl.  Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru - dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl.  Grant musi uzyskać minimum 8 pkt na 19 możliwych do uzyskania.

 Tryb składania wniosków

 Wniosek należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku (1 oryginał + 1 kopia). Oba egzemplarze pozostają w LGD.  Wniosek złożony  musi być zgodny z wnioskiem zapisanym w  Generatorze dostępnym na stronie www.morawskie-wrota.pl  (suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej musi być tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku w Generatorze).

 Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w biurze LGD).

 Dokumenty oraz szczegółowe  informacje

 Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibie oraz na stronie internetowej

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023

- Lokalne kryteria wyboru

  - Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

- Formularz wniosku o powierzenie grantu

- Formularz umowy o powierzenie grantu

- Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 

Wartość pracy własnej świadczonej nieodpłatnej - 23,21 zł/h