"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 10/2017/OW

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) realizując przedsięwzięcie 16 Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2016-2023, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Morawskie Wrota”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.morawskie-wrota.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” oraz pod numerami telefonu 32 45 15 034

 

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

10.04.2017 – 09.05.2017 godz. 14:00

Miejsce składania zgłoszenia

Biuro Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”, ul. Raciborska 27; 44-350 Gorzyce

Zakres tematyczny operacji

 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel ogólny (główny) 4. Wysoki poziom kompetencji, wiedzy i świadomości mieszkańców LGD Morawskie Wrota w zakresie wdrażania  LSR, 

Cel szczegółowy 4.2 Wysoka świadomość  mieszkańców o zrealizowanych projektach i źródłach ich finansowania z UE, 

Przedsięwzięcie 16. Kształtowanie opinii publicznej na obszarze Morawskich Wrót.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

Wskaźnik produktu:  liczba operacji służących wykreowaniu wspólnego wizerunku Morawskich Wrót – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu: liczba osób do których dotarła informacja o założeniach LSR –           6 000 osób

Wysokość środków na realizację operacji

 

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 48 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Termin realizacji

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ środków finansowych na konto beneficjenta) do końca 2018 r.

Forma wsparcia

Refundacja

Maksymalne poziomy wsparcia operacji

 

 • Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%
 • Przedsiębiorcy– 70% kosztów kwalifikowalnych
 • Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.morawskie-wrota.pl i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny projektów własnych

 • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
 • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji indywidualnej.

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Informacje o wymaganych dokumentach

 

 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, znajduje się w załączniku nr 1.
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie-zgodnie z uwagami zawartymi w zał. nr 1.

Zadanie do zrealizowania

Zakup oraz montaż 6 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promujących obszar oraz działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” oraz opracowanie i wydruk map turystycznych wraz z przewodnikiem z obszaru LGD Morawskie Wrota.

 1. Tablice informacyjno-promocyjne
 • Uzgodnienia projektowe z właścicielami gruntów wskazanych przez LGD na terenie 6 gmin partnerskich LGD
 • Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji dotyczących robót budowlanych lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi
 • Projekty graficzne 6 tablic. W każdej gminie tablice powinny przedstawiać odrębne informacje, nie mniej jednak wszystkie projekty powinny być spójne i posiadać tą samą szatę graficzną. Projekt graficzny powinien uwzględnić mapę obszaru LGD. Tablice powinny promować obszar oraz zadania LGD oraz zostać zaakceptowane przez LGD. 
 • Zakup oraz montaż 6 tablic na terenie 6 gmin wchodzących w skład LGD
 • Tablice powinny być wolnostojące, wykonane z trwałego materiału, odpornego na warunki atmosferyczne.
 • Rozmiar tablicy nie powinien być mniejszy niż 180x120 cm (powierzchnia zadruku)+konstrukcja. Zadruk powinien być wykonany na tablicy dibond wraz z zabezpieczeniami UV
 • Wnioskodawca będzie zobowiązany do utrzymania trwałości projektu przez co najmniej 5 lat od dnia otrzymania płatności ostatecznej.
 1. Mapa oraz przewodnik LGD Morawskie Wrota
 • Opracowanie mapy turystycznej wraz z przewodnikiem dla obszaru LGD Morawskie Wrota. Mapa powinna zawierać oznaczenie najważniejszych atrakcji obszaru oraz szlaki turystyczne oraz rowerowe. Na odwrocie powinna zawierać opis najważniejszych atrakcji obszaru, które powinny być opatrzone zdjęciami. Przewodnik powinien zawierać opis obszaru, jego największe atrakcje, kulturę, tradycję. Przewodnik powinien być również opatrzony zdjęciami obszaru.
 • Minimalne parametry mapy oraz przewodnika:

2 000 szt. etui z wsuwaną obwolutą w formacie 258x230mm bez grzbietu, zginaną na pół (do formatu 129x230mm) papier 170g, CMYK 4+0.

2 000 map 440x600mm; papier 130g g-print; CMYK 4+4; składane do 120x220mm

2 000 przewodników; 120x220mm, oprawa zeszytowa; okładka 170g 4+0 ; środek 100-115g 4+4 32str