"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 4/2019/RP

03.07.2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs Indywidualny

Rozwój Przedsiębiorstw

Numer naboru

4/2019

Termin składania wniosków

18 lipca 2019 r. – 1 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

100 000 zł

Kwota wsparcia dla jednego beneficjenta

50 000 – 100 000 zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

70% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z  §2.1 pkt 2c Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Forma wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Realizowane Cele oraz

Przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny CO1. Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy CS1.4. Ograniczona skala i oddziaływanie problemów społecznych

Przedsięwzięcie P6. Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki załącznik nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami

Kryteria wyboru operacji

 • Ocena zgodności z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja (procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, karta zgodności z LSR) Wnioski nie spełniające warunków wstępnych nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl  zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja

 Operacja musi uzyskać minimum 7 pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

 Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch   egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia,   (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (CD zawierający   wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku).

 Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty   zgodnie z załącznikiem nr 2.

 Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę   upoważnioną) w biurze LGD.

 Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się  najpóźniej   na dzień przed zakończeniem naboru wniosku

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Stowarzyszenia Lokalna Strategia Rozwoju „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja. OGŁOSZENIE 4/2019/RP (dokumenty do pobrania na końcu tej strony)
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2”(Aktualne wnioski)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do naboru 4/2019

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny LSR

CO1.  Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel  szczegółowy LSR

CS1.4. Ograniczona skala i oddziaływania problemów społecznych

Przedsięwzięcie

P6. Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne 

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu  - liczba operacji wspierających rozwój usług społecznych adresowanych do osób 50+ i niepełnosprawnych

sztuka

1

0

1

0

2

Wskaźnik rezultatu - liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie usług społecznych

sztuka

2

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do naboru 4/2019 

Lista wymaganych dokumentów

(załączone dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

 • Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej;
 • Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;
 • Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową;
 • W celu uzyskania punktów w kryterium nr 1 Okres prowadzonej działalności gospodarczej, należy złożyć oświadczenie   o okresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem okresu zawieszenia działalności gospodarczej  (lata/miesiące/dni); ); lub  dokumentów CEIDG lub KRS gdy działalność jest bez okresów zawieszenia.
 • W celu uzyskania punktów w kryterium nr 4  Niezaleganie w ZUS, należy złożyć zaświadczenie wystawione przez ZUS o niezaleganiu, nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku do LGD;
 • W celu uzyskania punktów w kryterium nr 7 Współpraca gospodarcza,  należy złożyć porozumienie o współpracy wnioskodawcy z co najmniej jednym podmiotem z obszaru LSR;
 • Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy informacyjnej.

Zaleca się aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru  LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

Dokumenty do pobrania: