"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Ogłoszenie 5/2018 wraz z dokumentami

Gorzyce, 28.06.2018r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Konkurs

Grant

Numer naboru

5/2018

Termin składania wniosków

13.07.2018 r. – 27.07.2018 r. do  godz. 12:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania

informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków

w ramach naboru

Limit 180 000 zł

Realizowane zadania wraz z limitem środków w poszczególnych zadaniach

 1. Inicjatywy na rzecz rozwoju ofert twórczego spędzania czasu wolnego 40 000 zł
 2. Publikacje promujące dorobek osób z talentami i pasjami - 30 000 zł
 3. Wydarzenia promujące talenty i pasje mieszkańców - 50 000 zł
 4. Inicjatywy obejmujące wyposażenie podmiotów działających na rzecz kultury – 60 000 zł

Kwota wsparcia dla poszczególnych

zadań 1-4

 1. 5 000 zł – 10 500 zł
 2. 5 000 zł – 12 000 zł
 3. 5 000 zł – 13 500 zł
 4. 5 000 zł – 16 000 zł

Maksymalna wysokość

intensywności wsparcia (%)

100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny projektu grantowego

Zad. 1

1.Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Zad. 2-3

8.Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych §2.1 pkt  

Zad. 4

5. Zachowanie dziedzictwa  lokalnego §2.1 pkt  5  Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.

 

Forma wsparcia

refundacja

Realizowane Cele oraz

Przedsięwzięcia LSR oraz projektu grantowego

Cel główny 1 (CO1) Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy 1.3 (CS1.3) Dogodne warunki dla rozwoju talentów i zainteresowań mieszkańców

Przedsięwzięcie 1.3.1 (P5) Talenty i pasje  – działania wspierające i promujące odkrywanie i rozwój talentów mieszkańców oraz ludzi z pasją.

 

 

Tytuł (temat) projektu grantowego

Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót

Wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia słów „talenty i pasje”  w swojej nazwie zadania

Termin realizacji zadań

Od podpisania umowy do 30.09.2019 r.

 Wskaźniki do osiągnięcia

Wskaźnik produktu dla poszczególnych zadań:

 1. Liczba zadań na rzecz rozwoju ofert twórczego spędzania wolnego czasu;
 2. Liczba publikacji promujących dorobek osób z talentami i pasjami
 3. Liczba wydarzeń/imprez promujących talenty i pasje mieszkańców
 4. Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących  wyposażenie, mające na celu  szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

Wskaźnik rezultatu dla poszczególnych zadań:

 1. Liczba osób rozwijających swoje talenty i pasje
 2. Liczba osób do których dotarły  publikacje
 3. Liczba uczestników wydarzeń związanych z promocją talentów i zainteresowań mieszkańców.
 4. Liczba osób korzystających z wyposażenia

 

Warunki udzielenia wsparcia

 • Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami
 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

 

Kryteria wyboru zadań

 • Ocena zgodności zadania z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl.  Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru - dostępne są na

stronie www.morawskie-wrota.pl.  Grant musi uzyskać minimum 8 pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wniosek należy składać w wersji papierowej, wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku (1 na stronie www.morawskie-wrota.pl  (suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej - tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku w Generatorze). Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika oryginał).  Wniosek złożony  musi być zgodny z wnioskiem zapisanym w Generatorze dostępnym lub osobę upoważnioną w biurze LGD).

UWAGA! Na każde zadanie  1-4, należy złożyć oddzielny wniosek!

Dokumenty oraz szczegółowe

informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibie oraz na stronie internetowej

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata    2016-2023

- Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

  - Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

- Formularz wniosku o powierzenie grantu

- Formularz umowy o powierzenie grantu

- Formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem

 

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na 24,09 zł/h

 

            Dostęp do Generatora:

                Zadanie 1, kliknij poniżej:

                https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d12335c14590e211&&b=d3bd76c7bd76f03727441e59d3b85ad0

                Zadanie 2, kliknij poniżej:

                https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=4325fed983d6f097&&b=d3bd76c7bd76f03727441e59d3b85ad0

                Zadanie 3, kliknij poniżej:

                https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d1a106070b6247b8&&b=d3bd76c7bd76f03727441e59d3b85ad0

                Zadanie 4, kliknij poniżej:

                https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=172d413b78d1909d&&b=d3bd76c7bd76f03727441e59d3b85ad0