"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Morawskie Wrota” jest organizacją, która powstała w 2008 r. jako partnerstwo trzech gmin tj. Godowa, Gorzyc i Krzyżanowic a w 2015 roku dołączyły gminy: Lubomia, Marklowice i Mszana. Stowarzyszenie działa w oparciu o program LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Członkami stowarzyszenia są mieszkańcy, podmioty społeczne, gospodarcze i publiczne. Obszar Morawskich Wrót wynosi 259 km2 mieszka na nim ponad 66,4 tys. mieszkańców.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mobilizowanie mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w ich rozwoju, rozwój turystyki wiejskiej, zachowanie zasobów przyrody i dziedzictwa historyczno-kulturowego, wzrost świadomości ekologicznej, ukształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Szczegółowy plan działania określa Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 w skrócie LSR. Środki LGD przeznaczone są na poprawę jakości przestrzeni publicznej w gminach (wiaty, boiska, parkingi, remonty obiektów kultury, tereny rekreacyjne) a także trafiają do przedsiębiorców na zakładanie i rozwój firm. Mieszkańcy pozyskują Granty na różnorodne imprezy takie jak spływy, rajdy, biegi na orientację, festyny, koncerty, szkolenia komputerowe, warsztaty taneczne, muzyczne i inne.
Stowarzyszenie na bieżąco podejmuje działania aktywizujące członków takie jak: szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne. Ich celem jest poznanie dobrych praktyk i wzajemne uczenie się.

 

 

MEDIA O NAS