"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 2/2019/RP

03.07.2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs Indywidualny

Rozwój Przedsiębiorstw

Numer naboru

2/2019

Termin składania wniosków

18 lipca 2019 r. – 1 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

25 000 zł

Kwota wsparcia dla jednego beneficjenta

do 25 000 zł

UWAGA! Minimalna wartość całej operacji wynosi 50 000 zł.

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

do 70% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z  §2.1 pkt 2c Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Forma wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne, turystyczne.

Cel szczegółowy CS3.2. Rozwinięta oferta pozwalająca mieszkańcom i odwiedzającym na spędzanie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przyrodą

Przedsięwzięcie P11. Wrota otwarte do przygody i aktywności-budowa i rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki załącznik nr 1

UWAGA! Operacja nie wymaga stworzenia miejsca zatrudnienia

Warunki udzielenia wsparcia

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji

 • Ocena zgodności z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. – zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja.   Wnioski nie spełniające warunków wstępnych nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl – zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW -    Ogłoszenie naboru. Dokumentacja.  

Operacja musi uzyskać minimum 7 pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

 Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch   egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia,   (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (CD zawierający   wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku).

 Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty   zgodnie z załącznikiem nr 2.

 Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę   upoważnioną) w biurze LGD.

 Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się  najpóźniej   na dzień przed zakończeniem naboru wniosku.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”: www.morawskie-wrota.pl zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja. OGŁOSZENIE 2/2019/RP ( dokumenty do pobrania znajduja się na końcu tej strony)
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2”( Aktualne wnioski)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do naboru 2/2019

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwięcia oraz zakładane do osiagnięcia wskaźnika.

Cel ogólny LSR

CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne, turystyczne

Cel(e) szczegółowe LSR

CS 3.2. Rozwinięta oferta pozwalająca mieszkańcom i odwiedzającym na spędzanie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przyrodą

Przedsięwzięcia

P 11. Wrota otwarte do przygody i aktywności-budowa i rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu  - liczba operacji zrealizowanych przez przedsiębiorców nastawionych na rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej

sztuka

3

2

1

0

2

Wskaźnik rezultatu – liczba obiektów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

sztuka

8

7

1

0

ZAŁĄCZNIK NR 2 do naboru 2/2019.

Lista wymaganych dokumentów

(załączone dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

 • Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej;
 • Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;
 • Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową;
 • W celu uzyskania punktów w kryterium nr 1 Okres prowadzonej działalności gospodarczej, należy złożyć oświadczenie  o okresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem okresu zawieszenia działalności gospodarczej  (lata/miesiące/dni); lub  dokumentów CEIDG lub KRS gdy działalność jest bez okresów zawieszenia.
 • W celu uzyskania punktów w kryterium nr 4  Niezaleganie w ZUS, należy złożyć zaświadczenie wystawione przez ZUS o niezaleganiu, nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku do LGD;
 • W celu uzyskania punktów w kryterium nr 7 Współpraca gospodarcza,  należy złożyć porozumienie o współpracy wnioskodawcy z co najmniej jednym podmiotem z obszaru LSR;
 • Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy informacyjnej.
 

 

 

 

 

 

Zaleca się aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

Dokumenty do pobrania: