"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 5/2020/RP

29.06.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”
zaprasza
do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs Indywidualny

Rozwój Przedsiębiorstw

Numer naboru

5/2020

Termin składania wniosków

20 lipca 2020 r. – 3 sierpnia  2020  r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania

informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

 104 014 zł - 26 003,57 euro

Kwota wsparcia dla jednego beneficjenta

50 000 – 104 014 zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

70% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z zapisami:

§2.1 pkt 2c Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami

Forma wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny CO1.Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy CS1.4.Ograniczona skala i oddziaływanie problemów społecznych

Przedsięwzięcie P6. Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki załącznik nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 •  USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z późniejszymi zmianami

Kryteria wyboru operacji

 • Ocena zgodności z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja(procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, karta zgodności z LSR) Wnioski nie spełniające warunków wstępnych nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl  zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja OGŁOSZENIE 5/2020/RP (dokumenty do pobrania znajdują się na końcu tej strony)

Operacja musi uzyskać minimum 7 pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia,(zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku).

Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.

Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się  najpóźniej na dzień przed zakończeniem naboru wniosku

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Stowarzyszenia Lokalna Strategia Rozwoju „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja OGŁOSZENIE 5/2020/RP (dokumenty do pobrania znajdują się na końcu tej strony)
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Zaleca się aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru  LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

Załącznik nr 1 do naboru 5/2020

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR

CO1. Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy LSR

CS1.4. Ograniczona skala i oddziaływania problemów społecznych

Przedsięwzięcie

P6. Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu  -liczba operacji wspierających rozwój usług społecznych adresowanych do osób 50+ i niepełnosprawnych

sztuka

1

0

1

0

2

Wskaźnik rezultatu - liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie usług społecznych

sztuka

2

1

1

0

Załącznik nr 2 do naboru 5/2020

Lista wymaganych dokumentów

(załączone dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

 1. Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej;
 2. Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;
 3. Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową;
 4. W celu uzyskania punktów w kryterium nr 1 Okres prowadzonej działalności gospodarczej, należy złożyć oświadczenie o okresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem okresu zawieszenia działalności gospodarczej  (lata/miesiące/dni); ); lub  dokumentów CEIDG lub KRS gdy działalność jest bez okresów zawieszenia.
 5. W celu uzyskania punktów w kryterium nr 4 Niezaleganie w ZUS, należy złożyć zaświadczenie wystawione przez ZUS o niezaleganiu, nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku do LGD;
 6. W celu uzyskania punktów w kryterium nr 7 Współpraca gospodarcza,  należy złożyć porozumienie o współpracy wnioskodawcy z co najmniej jednym podmiotem z obszaru LSR;
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy informacyjnej.
 8. Oświadczenie beneficjenta w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO)
 9. Oświadczenie Wnioskodawcy, o zgodności dołączonych kopii z oryginałem.
 

 

 

Dokumenty do pobrania: