"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 6/2020/OW

Gorzyce, 29.06.2020 r.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ „WYDANIE ALBUMU PROMUJĄCEGO OBSZAR MORAWSKICH WRÓT”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) realizując przedsięwzięcie 16 Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2016-2023, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Morawskie Wrota”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.morawskie-wrota.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” oraz pod numerem telefonu 32 45 15 034.

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

29.06.2020 – 29.07.2020 godz. 14:00 

Miejsce składania zgłoszenia

Biuro Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”, ul. Raciborska 27; 44-350 Gorzyce

Zakres tematyczny operacji

 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR

Cel ogólny (główny) 4. Wysoki poziom kompetencji, wiedzy i świadomości mieszkańców LGD Morawskie Wrota w zakresie wdrażania  LSR, 

Cel szczegółowy 4.2 Wysoka świadomość  mieszkańców o zrealizowanych projektach i źródłach ich finansowania z UE, 

Przedsięwzięcie 16. Kształtowanie opinii publicznej na obszarze Morawskich Wrót.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Wskaźnik produktu:  liczba operacji służących wykreowaniu wspólnego wizerunku Morawskich Wrót – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu: liczba osób do których dotarła informacja o założeniach LSR –           3 000 osób

Wysokość środków na realizację operacji

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł ( 12 500 euro) , przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł ( 12 500 euro), zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Termin realizacji

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony do końca 2021 r.

Forma wsparcia

Refundacja

Maksymalne poziomy wsparcia operacji

 • Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%
 • Przedsiębiorcy– 70% kosztów kwalifikowalnych
 • Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.morawskie-wrota.pl i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych

 • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
 • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji indywidualnej.

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Informacje o wymaganych dokumentach

 

 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, znajduje się w załączniku nr 1.
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie-zgodnie z uwagami zawartymi w zał. nr 1.

Zadanie do zrealizowania

Wydanie  albumu promującego obszar LGD Morawskie Wrota:

 1. Wykonanie zdjęć - w ciągu 1 roku na zlecenie, od podpisania umowy
 2. Przygotowanie graficzne albumu ( w tym opisy w j. polskim i angielskim)
 3. Druk albumu
 • Format: co najmniej A4 (297 mm x 210 mm), poziomy
 • Objętość:  120 + okładki
 • Środek: papier kreda matowa 170g/m², druk 4+4, lakier offsetowy na całości 1+1
 • Okładka:  tektura introligatorska 2,5 mm, wyklejka bez nadruku, oklejka na kredzie 135 g/m², druk 4+0,  kapitałka biała, grzbiet prosty, szyty, folia matowa 1+0, lakier UV 1+0 punktowo,  tłoczenie srebrem
 • Wersja językowa: język polski, język angielski
 • Nakład: 3 000 egzemplarzy lub  4 000 egzemplarzy.