"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 1/2020/PI

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Konkurs Indywidualny

Projekty Indywidualne

Numer naboru

1/2020

Termin składania wniosków

18.02.2020 – 03.03.2020  do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

335 000,00 zł

Realizowane operacje wraz z limitem środków

 1. Operacja 1:  Wydarzenia integrujące mieszkańców oraz imprezy sportowo-rekreacyjne – 54 000,00 zł
 2. Operacja 2: Edukacja tworząca więzi międzypokoleniowe i aktywizująca mieszkańców – 51 000,00 zł
 3. Operacja 3: Popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa obszaru – 2x 60 000 zł =120 000 zł
 4. Operacja 4: Zintegrowany i funkcjonalny system infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - 60 000 zł
 5. Operacja 5:Renowacja i rewitalizacja obiektów dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego wraz z ich otoczeniem – 50 000 zł

Maksymalna wysokość

intensywności wsparcia (%)

Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Przedsiębiorcy – 70% kosztów kwalifikowalnych

Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych,

Zakres tematyczny operacji

Ad.1 i 2  Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Ad.3 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Ad.4 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ad.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

Forma wsparcia

Refundacja

Realizowane przedsięwzięcia oraz cele  LSR

Operacja musi realizować jedno przedsięwzięcie:

 1. P1 Współpraca-rywalizacja-integracja
 2. P2 Kontakty ponad barierami
 3. P10. Nasze skarby
 4. P12 Wspólne szlaki Morawskich Wrót
 5. P13 Nowe życie tradycji

 i odpowiadające ww. przedsięwzięciom  cele szczegółowe i ogólne (główne)

 

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki

Szczegółowe zapisy w załączniku nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami

Kryteria wyboru operacji

 • Ocena zgodności operacji z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. (zakładka Projekty Infrastrukturalne). Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na

stronie www.morawskie-wrota.pl (zakładka Projekty Infrastrukturalne).

 Operacja musi uzyskać minimum 4 pkt na 13 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia, (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku). Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.

Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się  najpóźniej na dzień przed zakończeniem naboru wniosku.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023

- Lokalne kryteria wyboru

- procedury wyboru operacji

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków

Zaleca się, aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

 

Załącznik nr 1 do naboru 1/2020

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Operacja  1

Cel ogólny (główny) LSR

CO1. Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy LSR

Cel szczegółowy CS1.1 Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości

życia.

Przedsięwzięcie

P1. Współpraca - rywalizacja - integracja  

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

  

Liczba zadań wspierających wydarzenia na rzecz integracji mieszkańców

 

sztuka

16

15

1

0

2

Wskaźnik rezultatu  

liczba osób uczestniczących w wydarzeniach integrujących i aktywizujących mieszkańców

osoby

2 000

1700

300

0

 

 

       
 

 

Operacja 2

Cel ogólny (główny) LSR

CO1. Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy LSR

Cel szczegółowy CS1.1 Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie

P2. Kontakty ponad barierami  

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

  

Liczba szkoleń/warsztatów na rzecz wzmacniania kapitału społecznego

 

sztuka

19

7

5

7

2

Wskaźnik rezultatu  

liczba mieszkańców angażujących się na rzecz integracji międzypokoleniowej

osoby

180

80

60

40

Operacja 3

         

Cel ogólny (główny) LSR

CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót

Cel szczegółowy LSR

CS3.1  Wysoka wiedza oraz szacunek mieszkańców  do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i historycznego oraz rozwój działań turystycznych

Przedsięwzięcie

P10. Nasze Skarby

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

 

Liczba zadań promujących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru  lub walory turystyczne obszaru

 

sztuka

20

10

10

0

2

Wskaźnik rezultatu  

 • Liczba publikacji i aplikacji multimedialnych popularyzujących materialne i niematerialne dziedzictwo obszaru
 • Liczba uczestników wydarzeń związanych z pielęgnowaniem dziedzictwa obszaru (w tym zanikające zawody i kulinaria) i promocją walorów turystycznych
 • Liczba oznakowanych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

 

 

sztuka

 

 

osoby

 

 

sztuka

 

 

 

14

 

 

 

1 700

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

1600

 

 

 

2

 

 

7

 

 

 

100

 

 

 

4

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Operacja  4

Cel ogólny (główny) LSR

CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót

Cel szczegółowy LSR

CS3.2 Rozwinięta oferta pozwalająca mieszkańcom i odwiedzającym na spędzanie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przyrodą

Przedsięwzięcie

P12. Wspólne szlaki Morawskich Wrót

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

 

Liczba operacji nastawionych na odnowę lub budowę małej infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej

sztuka

1

0

1

0

2

Wskaźnik rezultatu  

Liczba osób korzystających z nowych miejsc i przestrzeni

osoby

4000

3700

300

0

Operacja 5

Cel ogólny (główny) LSR

CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót

Cel szczegółowy LSR

CS3.3 Opieka nad obiektami i terenami stanowiącymi materialne dziedzictwo przyrodniczo-kulturalne i historyczne Morawskich Wrót

Przedsięwzięcie

P12. Nowe życie tradycji

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

 

Liczba zadań nakierowanych na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków

sztuka

2

0

2

0

2

Wskaźnik rezultatu  

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim

sztuka

2

0

2

0

Załącznik nr 2 do naboru 1/2020

Lista wymaganych dokumentów

(załączone dodatkowe  dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

- Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej;

- Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;

-  Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową - oryginał

- Oświadczenia o liczbie mieszkańców miejscowości, w której realizowana będzie operacja wg. stanu z końca roku  poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie operacji - oryginał

- Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD Morawskie Wrota na materiałach informacyjnych i publikacjach - oryginał

 

Dokumenty do pobrania: