"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Ogłoszenie 5/2019-1 wraz z dokumentami-dodatkowy nabór

Gorzyce, 09.10.2019r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”- DODATKOWY NABÓR

 

Konkurs

Grant

Numer naboru

5/2019-1

Termin składania wniosków

16.10.2019 – 23.10.2019 do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

24 584 zł

Kwota wsparcia dla jednegozadania

5 000 zł – 14 000 zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny projektu grantowego

Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych zgodnie z  §2.1 pkt 8 Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Realizowane zadania

  • Wydarzenia integrujące i aktywizujące mieszkańców
  • Imprezy sportowo-rekreacyjne

Forma wsparcia

refundacja

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR oraz projektu grantowego

Cel główny 1 (CO1) Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy 1.1 (CS1.1) Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie 1 (P1) Współpraca – rywalizacja –integracja  – wydarzenia integrujące mieszkańców oraz imprezy sportowo-rekreacyjne

Tytuł (temat) projektu grantowego

Współpraca – rywalizacja –integracja

Realizatorzy zadań zobowiązani są do uwzględnienia treści tytułu w swojej nazwie zadania (tytuł zadania)

Termin realizacji zadań

od podpisania umowy do 28.11.2020 r.

Wskaźniki do osiągnięcia w   załączniku nr 1

 Wskaźnik produktu: liczba zadań  wspierających wydarzenia na rzecz  integracji mieszkańców

 Wskaźnik rezultatu: liczba osób uczestniczących w wydarzeniach integrujących i aktywizujących mieszkańców

 

Warunki udzielenia wsparcia

  • Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami
  • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

 

Kryteria wyboru zadań

  • Ocena zgodności zadania z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl.  Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru - dostępne są nastronie www.morawskie-wrota.pl.  Grant musi uzyskać minimum 8 pkt na 21 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wniosek należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku (1 oryginał + 1 kopia). Oba egzemplarze pozostają w LGD.  Wniosek złożony  musi być zgodny z wnioskiem zapisanym w Generatorze dostępnym na stronie www.morawskie-wrota.pl  (suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej musi być tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku w Generatorze).

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w biurze LGD).

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibie oraz na stronie internetowej

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl-zakładka projekty grantowe-ogłoszenie naboru

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata    2016-2023

- Lokalne kryteria wyboru

- Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

- Formularz wniosku o powierzenie grantu

- Formularz umowy o powierzenie grantu

- Formularz wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik nr 1 do naboru 5/2019

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Tabela 1

Cel ogólny (główny) LSR

Cel główny 1 (CO1) Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

 

Cel szczegółowy LSR

Cel szczegółowy 1.1 (CS1.1) Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie 1 (P1) Współpraca – rywalizacja –integracja  – wydarzenia integrujące mieszkańców oraz imprezy sportowo-rekreacyjne

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

  

liczba zadań  wspierających wydarzenia na rzecz integracji mieszkańców

 

sztuka

16

12

1

3

2

Wskaźnik rezultatu  

liczba osób uczestniczących w wydarzeniach integrujących i aktywizujących mieszkańców

osoby

2 000

1650

 

50

 

300

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na 25,43 zł/h

DOSTĘP DO GENERATORA WNIOSKÓW: 

KONKURS GRANTOWY  5/2019-1- dodatkowy nabór - kliknij: WYPEŁNIJ WNIOSEK