"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Ogłoszenie 2/2021 wraz z dokumentami

Gorzyce, 21.06.2021r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Konkurs

Projekt Grantowy

Numer naboru

2/2021

Termin składania wniosków

5 lipca 2021 r. – 19 lipca 2021 r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” ; ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

29 679,50 EURO  tj. 118 718,00 zł

Kwota wsparcia dla jednego zadania

5 000 zł – 14 000 zł  

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych zgodnie z  §2.1 pkt 1 Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Realizowane zadania

Organizacja szkoleń oraz warsztatów na rzecz wzmacniania kapitału społecznego

Forma wsparcia

refundacja

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR oraz projektu grantowego

Cel główny 1 (CO1) Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy 1.1 (CS1.1) Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie 2 (P2) Kontakty ponad barierami – edukacja tworząca więzi międzypokoleniowe oraz działania aktywizujące mieszkańców

Tytuł (temat) projektu grantowego

Kontakty ponad barierami.

Warsztaty międzypokoleniowe

Realizatorzy zadań zobowiązani są do uwzględnienia I części treści tytułu w swojej nazwie zadania (tytuł zadania)

  Termin realizacji zadań

od podpisania umowy do 30.09.2022 r.

 Wskaźniki do osiągnięcia

Wskaźnik produktu:

  • Liczba szkoleń/warsztatów na rzecz wzmacniania kapitału społecznego

Wskaźnik rezultatu:

  • liczba mieszkańców angażujących się na rzecz integracji międzypokoleniowej i/lub
  • Liczba osób przeszkolonych (P) w tym liczba osób z grup defaworyzowanych (D) i/lub

Warunki udzielenia wsparcia

  • Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami
  • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności zadania z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl.  Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru - dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl  Operacja musi uzyskać minimum 8 pkt na 19 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wniosek należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku (1 oryginał + 1 kopia). Oba egzemplarze pozostają w LGD.  Wniosek złożony  musi być zgodny z wnioskiem zapisanym w Generatorze dostępnym na www.morawskie-wrota.pl (suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej musi być tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku w Generatorze). Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w biurze LGD).

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibie oraz na stronie internetowej

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez             społeczność na lata 2016-2023

- Lokalne kryteria wyboru

  -   Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów            grantowych      

- Formularz wniosku o powierzenie grantu

- Formularz umowy o powierzenie grantu

- Formularz wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik nr 1 do naboru 2/2021  : Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakąłdane do osiągniecia wskaźniki .

TABELA:

Cel ogólny (główny) LSR

Cel główny 1 (CO1) Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy LSR

Cel szczegółowy 1.1 (CS1.1) Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie 2 (P2) Kontakty ponad barierami – edukacja tworząca więzi międzypokoleniowe oraz działania aktywizujące mieszkańców

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

  Liczba szkoleń/warsztatów na   rzecz wzmacniania kapitału   społecznego

sztuka

21

11

10

0

2

Wskaźnik rezultatu   

 liczba mieszkańców angażujących   się na rzecz integracji   międzypokoleniowej i/lub

osoby

1000

927

73

0

 Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na 29,47 zł/h

DOSTĘP DO GENERATORA WNIOSKÓW:

KONKURS GRANTOWY 2/2021 - kliknkij : TUTAJ

 
DOKUMENTY DO POBRANIA