"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 1/2019/TP

03.07.2019r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Konkurs Indywidualny

Tworzenie Przedsiębiorstw

Numer naboru

1/2019

Termin składania wniosków

18 lipca 2019 r. –  01 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

420 000 zł

Kwota wsparcia dla jednego beneficjenta

60 000 zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z  §2.1 pkt 2a Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Forma wsparcia

Premia

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich Wrót, której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.  

Cel szczegółowy CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców.

Przedsięwzięcie P7.Wrota przedsiębiorczości – wspieranie mieszkańców zakładających firmy oraz działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki załącznik nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności operacji z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. – zakładka Tworzenie Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja. (procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, karta zgodności z LSR)  Wnioski nie spełniające ww. warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl - zakładka Tworzenie Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja.         Operacja musi uzyskać minimum tj. 4 pkt na 13 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

 Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch   egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia,   (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej (CD zawierający   wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku).

 Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane   dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

 Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika           lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.

 Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się   najpóźniej na dzień przed zakończeniem naboru wniosku.

Dokumenty oraz szczegółowe

informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia Lokalna Strategia Rozwoju „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl zakładka Tworzenie Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja . OGŁOSZENIE 1/2019/TP (dokumenty do pobrania znajdują się na końcu tej strony)
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2”( Aktualne wnioski)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do naboru 1/2019

Planowane do osiągnięcia w wyniku opracji cele ogólne, szczegółowe przedsięwzięcia, oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich Wrót, której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.

Cel(e) szczegółowe LSR

CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców

Przedsięwzięcia

 P7. Wrota przedsiębiorczości – wspieranie mieszkańców zakładających firmy oraz działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

sztuka

17

10

7

0

2

Wskaźnik rezultatu

liczba utworzonych miejsc pracy w nowo powstałych firmach (wspartych w ramach LSR)

sztuka

20

12

8

0

ZAŁĄCZNIK NR 2 do naboru 1/2019

Lista wymaganych dokumentów

(załączone dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

- Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej;

- Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;

- Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową;

- Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD Morawskie Wrota na tablicy informacyjnej.

Zaleca się  aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-20123 dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

Dokumenty do pobrania: