"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 3/2020/RP

Gorzyce, 29.06.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”
zaprasza
do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs Indywidualny

Rozwój Przedsiębiorstw

Numer naboru

3/2020

Termin składania wniosków

20 lipca 2020 r. – 3 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

25 000 zł - 6 250,00 euro

Kwota wsparcia dla jednego beneficjenta

do 25 000 zł

UWAGA! Minimalna wartość całej operacji wynosi 50 000 zł.

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

do 70% kosztów kwalifikowalnycH

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z zapisami:

 §2.1 pkt 2c Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Forma wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny CO3.Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne, turystyczne

Cel szczegółowy CS3.2.Rozwinięta oferta pozwalająca mieszkańcom i odwiedzającym na spędzanie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przyrodą

Przedsięwzięcie P11. Wrota otwarte do przygody i aktywności-budowa i rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki załącznik nr 1

UWAGA! Operacja nie wymaga stworzenia miejsca zatrudnienia

Warunki udzielenia wsparcia

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  • USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z późniejszymi zmianami

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. – zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja. Wnioski nie spełniające warunków wstępnych nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl– zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja.

Operacja musi uzyskać minimum 7 pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia,(zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku).

Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.

Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się  najpóźniej na dzień przed zakończeniem naboru wniosku.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”: www.morawskie-wrota.pl zakładka ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW -Ogłoszenie naboru. Dokumentacja OGŁOSZENIE 3/2020/RP (dokumenty do pobrania znajdują się na końcu tej strony
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2”

 

Zaleca się aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

 

Załącznik nr 1 do naboru 3 /2020

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR

CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne, turystyczne

Cel(e) szczegółowe LSR

CS 3.2. Rozwinięta oferta pozwalająca mieszkańcom i odwiedzającym na spędzanie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przyrodą

Przedsięwzięcia

P 11. Wrota otwarte do przygody i aktywności-budowa i rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu  - liczba operacji zrealizowanych przez przedsiębiorców nastawionych na rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej

sztuka

3

2

1

0

 

 2

Wskaźnik rezultatu – liczba obiektów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

sztuka

14

7

1

6

Załącznik nr 2 do naboru 3/2020

Lista wymaganych dokumentów 
(załączone dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)
1) Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej; 
2) Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej; 
3) W celu uzyskania punktów w kryterium nr 1 Okres prowadzonej działalności gospodarczej, należy złożyć oświadczenie  o okresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem okresu zawieszenia działalności gospodarczej  (lata/miesiące/dni); lub  dokumentów CEIDG lub KRS gdy działalność jest bez okresów zawieszenia.
4) W celu uzyskania punktów w kryterium nr 4  Niezaleganie w ZUS, należy złożyć zaświadczenie wystawione przez ZUS o niezaleganiu, nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku do LGD;
5) W celu uzyskania punktów w kryterium nr 7 Współpraca gospodarcza,  należy złożyć porozumienie o współpracy wnioskodawcy z co najmniej jednym podmiotem z obszaru LSR;
6) Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową; 
7) Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy informacyjnej.
8) Oświadczenie beneficjenta w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO)
9) Oświadczenie Wnioskodawcy, o zgodności dołączonych kopii z oryginałem.

 

 

Dokumenty do pobrania: