"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Ogłoszenie 3/2017 wraz z dokumentami - zakończony

12.07.2017 r. 

Na podstawie § 24 ust.1 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”  oraz w związku z zapisami w „Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych”, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” w dniu 12.07.2017 r. na podstawie uchwały numer 14/2017/Z podjął decyzję o unieważnieniu naborów wniosków na granty.

      W związku z powyższym konkurs numer 3/2017  został unieważniony ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów i wskaźników Projektów Grantowych ujętych w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego poprzez społeczność na lata 2016-2023.

 


 

Gorzyce, 7.06.2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs

Grant

Numer naboru

3/2017

Termin składania wniosków

22.06.2017 – 6.07.2017 godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” ; ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034, e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

105 000 zł

Kwota wsparcia dla jednego zadania

5 000 zł – 10 000 zł  

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych zgodnie z  §2.1 pkt 1 Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Realizowane zadania

 • Organizacja szkoleń oraz warsztatów na rzecz wzmacniania kapitału społecznego

Forma wsparcia

refundacja

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR oraz projektu grantowego

 Cel główny 1 (CO1) Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

 Cel szczegółowy 1.1 (CS1.1) Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji  społecznych dla jakości życia. 

 Przedsięwzięcie 2 (P2) Kontakty ponad barierami – edukacja tworząca więzi międzypokoleniowe  oraz działania aktywizujące mieszkańców

Tytuł (temat) projektu grantowego

 Kontakty ponad barierami.

 Warsztaty międzypokoleniowe

 Realizatorzy zadań zobowiązani są do uwzględnienia I części treści tytułu w swojej nazwie zadania  (tytuł zadania)

  Termin realizacji zadań

 od podpisania umowy do 30.04.2018 r.

 Wskaźniki do osiągnięcia

 Wskaźnik produktu:

 • Liczba szkoleń/warsztatów na rzecz wzmacniania kapitału społecznego

 Wskaźnik rezultatu:

 • liczba mieszkańców angażujących się na rzecz integracji międzypokoleniowej i/lub
 • Liczba osób przeszkolonych (P) w tym liczba osób z grup defaworyzowanych (D) i/lub

Warunki udzielenia wsparcia

 • Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami
 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Kryteria wyboru operacji

 • Ocena zgodności zadania z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl.  Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru - dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl  Operacja musi uzyskać minimum 8 pkt na 19 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

 Wniosek należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, wraz z załącznikami,  zgodnie z wytycznymi do wniosku (1 oryginał + 1 kopia). Oba egzemplarze pozostają w LGD.    Wniosek złożony  musi być zgodny z wnioskiem zapisanym w Generatorze dostępnym na  www.morawskie-wrota.pl (suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej musi być tożsama z sumą  kontrolną widniejącą na wniosku w Generatorze).

 Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w  biurze LGD).

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibie oraz na stronie internetowej

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl

 • LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023
 • Lokalne kryteria wyboru
 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      
 • Formularz wniosku o powierzenie grantu
 • Formularz umowy o powierzenie grantu
 • Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 


Wartość pracy własnej świadczonej nieodpłatnej - 23,21 zł/h