"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 2/2020/TP

Gorzyce, 29.06.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”
zaprasza
do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs Indywidualny

Tworzenie Przedsiębiorstw

Numer naboru

2/2020

Termin składania wniosków

20 lipca 2020 r. –    3 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

338 179 zł - 84 544,78 euro

Kwota wsparcia dla jednego beneficjenta

60 000 zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z zapisami:

§2.1 pkt 2a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Forma wsparcia

Premia

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich, , której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.  

Cel szczegółowy CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców.

 Przedsięwzięcie P7.Wrota przedsiębiorczości – wspieranie mieszkańców  zakładających firmy oraz działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

  Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki     załącznik nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami
  • USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z późniejszymi zmianami

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności operacji z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. – zakładka Tworzenie Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja. (procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, karta zgodności z LSR)  Wnioski nie spełniające ww. warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl - zakładka Tworzenie Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja.

 Operacja musi uzyskać minimum tj. 4 pkt na 13 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia, (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej (CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku).

Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia Lokalna Strategia Rozwoju „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl zakładka Tworzenie Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja OGŁOSZENIE 2/2020/TP (dokumenty do pobrania znajdują się na końcu tej strony
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2”

Zaleca się  aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-20123 dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 do naboru 2/2020

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR

CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich Wrót, której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.

Cel(e) szczegółowe LSR

CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców

Przedsięwzięcia

P7. Wrota przedsiębiorczości – wspieranie mieszkańców zakładających firmy oraz działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

sztuka

18

13

5

0

2

Wskaźnik rezultatu

liczba utworzonych miejsc pracy w nowo powstałych firmach (wspartych w ramach LSR)

sztuka

21

16

5

0

ZAŁĄCZNIK NR 2 do naboru 2/2020

Lista wymaganych dokumentów 
(załączone dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)
1) Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej; 
2) Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej; 
3) Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową; 
4) Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD Morawskie Wrota na tablicy informacyjnej.
5) Oświadczenie beneficjenta w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO)
6) Oświadczenie Wnioskodawcy, o zgodności dołączonych kopii z oryginałem.

 

 

 

Dokumenty do pobrania: