"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 2/2023/TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW

  Gorzyce, 30.06.2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Konkurs Indywidualny

Tworzenie Przedsiębiorstw

Numer naboru

2/2023

Termin składania wniosków

17 lipca 2023 r. – 31 lipca 2023 r. do godz. 15:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania

informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków

w ramach naboru

60 000,00  EURO tj. 240 000,00 PLN

Kwota wsparcia dla jednego

beneficjenta

80 000,00 zł

Maksymalna wysokość

intensywności wsparcia (%)

100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z zapisami:

§2.1 pkt 2a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Forma wsparcia

Premia

Realizowane Cele oraz

Przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich,  której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.  

Cel szczegółowy CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców.

Przedsięwzięcie P7.Wrota przedsiębiorczości – wspieranie mieszkańców zakładających firmy oraz działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

  Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki   załącznik nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami
  • UWAGA! W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r.

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności operacji z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. – zakładka Tworzenie Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja. (procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, karta zgodności z LSR)  Wnioski nie spełniające ww. warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl - zakładka Tworzenie Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja.

  Operacja musi uzyskać minimum tj. 4 pkt na 13 możliwych do uzyskania.

 

Tryb składania wniosków

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu wraz z załącznikami w wersji papierowej – oryginał (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej (informatyczny nośnik np. płyta CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku).

Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.

Dokumenty oraz szczegółowe

informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia Lokalna Strategia Rozwoju „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl zakładka Tworzenie Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2” Podejmowanie działalności

Zaleca się  aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

Załącznik nr 1 do naboru 2/2023

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia

oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR

 

CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich Wrót, której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców

 

Przedsięwzięcia

 

  P7. Wrota przedsiębiorczości – wspieranie mieszkańców zakładających firmy oraz działania na rzecz rozwoju   

         przedsiębiorczości

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

 

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

sztuka

33

30

3

0

2

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy w nowo powstałych firmach (wspartych w ramach LSR)

sztuka

36

33

3

0

Załącznik nr 2 do naboru 2/2023

Lista wymaganych dokumentów

(załączone dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

  1. Wniosek wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu (oryginał) w wersji papierowej;
  2. Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;
  3. Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową;
  4. Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD Morawskie Wrota na tablicy informacyjnej