"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 8/2020

Gorzyce, 29.10.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs Indywidualny

Projekty Indywidualne

Numer naboru

8/2020

Termin składania wniosków

13.11.2020 – 27.11.2020  do godz. 12:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”         ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,                  e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

12 500,00 EURO                       50 000,00 PLN

Realizowane operacje wraz z limitem środków

Renowacja i rewitalizacja obiektów dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego wraz z ich otoczeniem

12 500  EURO                            50 000,00 PLN

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

 Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów   kwalifikowalnych                                                                         Przedsiębiorcy – 70% kosztów kwalifikowalnych                         Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych,

Zakres tematyczny operacji

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

Forma wsparcia

Refundacja

Realizowane przedsięwzięcia oraz cele  LSR

Operacja musi realizować przedsięwzięcie:                                  P13 Nowe życie tradycji                                                                          i odpowiadające ww. przedsięwzięciom  cele szczegółowe i ogólne (główne).

 

 Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki  Szczegółowe zapisy w załączniku nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności operacji z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. (zakładka Projekty Infrastrukturalne). Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl (zakładka Projekty Infrastrukturalne).

 Operacja musi uzyskać minimum 4 pkt na 13 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia, (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku). Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.

Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się  najpóźniej na dzień przed zakończeniem naboru wniosku.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023

- Lokalne kryteria wyboru

- procedury wyboru operacji

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków

Zaleca się, aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

Załącznik nr 1 do naboru 8/2020:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny (główny) LSR:

CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót

Cel szczegółowy LSR:

CS3.3  Opieka nad obiektami i terenami stanowiącymi materialne dziedzictwo przyrodniczo-kulturalne i historyczne Morawskich Wrót

Przedsięwzięcie:

P13. Nowe życie tradycji

Wskaźniki:

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

Liczba zadań nakierowanych na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków

sztuka

2

0

2

0

2

Wskaźnik rezultatu                Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim

sztuka

2

0

2

0

Załącznik nr 2 do naboru 8/2020 :

Lista wymaganych dokumentów  (załączone dodatkowe  dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

- Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej; 

- Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej; 

- Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową - oryginał

- Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD Morawskie Wrota na materiałach informacyjnych i publikacjach – oryginał

- Oświadczenie beneficjenta w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO)

- Oświadczenie Wnioskodawcy, o zgodności dołączonych kopii z oryginałem.

Dokumenty do pobrania: