"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 1/2022/PI Projekty Infrastrukturalne

25.04.2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs Indywidualny

Projekty Infrastrukturalne

Numer naboru

1/2022

Termin składania wniosków

09.05.2022 – 23.05.2022  do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania

informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel. (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków

w ramach naboru

       151 707,26  EURO    tj. 606 829,04 PLN

Realizowane operacje wraz z limitem środków

  1. Przedsięwzięcie P 3 – 53 438,16 EURO tj. 213 752,64 PLN
  2. Przedsięwzięcie P 12 – 98 269,10 EURO tj. 393 076,40 PLN

Maksymalna wysokość

intensywności wsparcia (%)

Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Przedsiębiorcy – 70% kosztów kwalifikowalnych

Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Forma wsparcia+

Refundacja

Realizowane przedsięwzięcia oraz cele LSR

Operacja musi realizować przedsięwzięcie:

  1. P3 Ogniska spotkań - tworzenie  atrakcyjnych przestrzeni i miejsc aktywności mieszkańców
  2. P12 Wspólne szlaki Morawskich Wrót - zintegrowany i funkcjonalny system liniowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

i odpowiadające ww. przedsięwzięciom  cele szczegółowe i ogólne (główne)

 

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki

Szczegółowe zapisy w załączniku nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz ze zmianami.

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności operacji z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. (zakładka Projekty Infrastrukturalne). Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl (zakładka Projekty Infrastrukturalne).

 Operacja musi uzyskać minimum 4 pkt na 14 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku). Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD.

Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się  najpóźniej na dzień przed zakończeniem naboru wniosku.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata   2016-2023

- lokalne kryteria wyboru

- procedury wyboru operacji

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków

ARiMR: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zaleca się, aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

Załącznik nr 1 do naboru 1/2022

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny (główny) LSR

CO1. Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy LSR

Cel szczegółowy CS1.1 Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie

P3. Ogniska spotkań – tworzenie atrakcyjnych przestrzeni i miejsc aktywności mieszkańców  

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

  

Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

sztuka

8

6

2

0

2

Wskaźnik rezultatu  

Liczba osób korzystających z nowych miejsc i przestrzeni

osoby

6600

6398

202

0

 

 

 

Cel ogólny (główny) LSR

CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót

Cel szczegółowy LSR

CS3.2 Rozwinięta oferta pozwalająca mieszkańcom i odwiedzającym na spędzanie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przyrodą

Przedsięwzięcie

P12. Wspólne szlaki Morawskich Wrót - zintegrowany i funkcjonalny system liniowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

 

Liczba operacji nastawionych na odnowę lub budowę małej infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej

sztuka

12

8

4

0

2

Wskaźnik rezultatu   liczba obiektów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

sztuka

18

14

4

0

 

Lista wymaganych dokumentów (załączone dodatkowe dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

Wniosek wraz z załącznikami w dwóch  egzemplarzach, oryginał i kopia w wersji papierowej;

  • Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;
  • Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową - oryginał
  • Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD Morawskie Wrota na materiałach informacyjnych i publikacjach – oryginał
  • Oświadczenia o liczbie mieszkańców miejscowości, w której realizowana będzie operacja wg. stanu z końca roku  poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie operacji - oryginał

Dokumenty do pobrania: