"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Ogłoszenie 6/2018 wraz z dokumentami

Gorzyce, dn. 27.09.2018r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Konkurs

Grant

Numer naboru

6/2018

Termin składania wniosków

12.10.2018r. – 26.10.2018r. do godz. 12:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania

informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków

w ramach naboru

70 000 zł

Limity na poszczególne zadania:

 1. 45 000 zł
 2. 25 000 zł

Realizowane zadania/granty

 1. Zadania szkoleniowe na rzecz włączenia społecznego
 2. Zadania na rzecz utworzenia miejsc, obiektów/urządzeń służących włączeniu społecznemu

Kwota wsparcia dla poszczególnych

zadań ww.

 1. 5 000 zł – 7 500 zł
 2. 5 000 zł – 25 000 zł

 

Maksymalna wysokość

intensywności wsparcia (%)

100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny projektu grantowego

Zad. 1-2 1.Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych §2.1 pkt  1

Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Forma wsparcia

refundacja

Realizowane Cele oraz

Przedsięwzięcia LSR oraz projektu grantowego

Cel główny 1 (CO1) Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy 1.2(CS1.2) Dostępność do usług społecznych oraz ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej

Przedsięwzięcie 1.2.1 (P4) Szanse dla słabszych  – rozwój publicznych usług wraz z infrastrukturą na rzecz włączenia społecznego, w tym osób 50+

 i niepełnosprawnych.

 

 

Tytuł (temat) projektu grantowego

Szanse dla słabszych. Działania na  rzecz włączenia społecznego na obszarze Morawskich Wrót.

Realizatorzy zadań zobowiązani są do uwzględnienia słów „szanse dla słabszych”  w swojej nazwie zadania.

Termin realizacji zadań

od podpisania umowy do 30.11.2019r.

 Wskaźniki do osiągnięcia

Wskaźnik produktu dla poszczególnych zadań:

 1. Liczba szkoleń (np. komputerowe)
 2. Liczba zadań na rzecz utworzenia miejsc obiektów/urządzeń służących włączeniu społecznemu

Wskaźnik rezultatu dla poszczególnych zadań:

 1. Liczba osób o większych umiejętnościach lub kwalifikacjach (przeszkolonych), w tym 5% osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem
 2. Liczba osób korzystających z usług społecznych wspartych z LSR

 

Warunki udzielenia wsparcia

 • Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami
 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

 

Kryteria wyboru zadań

 • Ocena zgodności zadania z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl.  Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru - dostępne są na

stronie www.morawskie-wrota.pl.  Grant musi uzyskać minimum 8 pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

 

Wniosek należy składać w wersji papierowej, wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku (1 oryginał).  Wniosek złożony  musi być zgodny z wnioskiem zapisanym w Generatorze dostępnym na stronie www.morawskie-wrota.pl  (suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej - tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku w Generatorze). Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w biurze LGD).

UWAGA! Na każde zadanie  1-2, należy złożyć oddzielny wniosek!

Dokumenty oraz szczegółowe

informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibie oraz na stronie internetowej

 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023

- Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

  - Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

- Formularz wniosku o powierzenie grantu

- Formularz umowy o powierzenie grantu

-Formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania

 

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na 24,09 zł/h

 

Dostęp do Generatora:

Zadanie 1 Kliknij poniżej:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=ffde20dcbf5a3f8e&&b=d3bd76c7bd76f03727441e59d3b85ad0

 

Zadanie 2 Kliknij poniżej:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=70ecf8699434acc3&&b=d3bd76c7bd76f03727441e59d3b85ad0