"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 1/2023/PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

Gorzyce, 30.06.2023 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs Indywidualny

Projekty Infrastrukturalne

Numer naboru

1/2023

Termin składania wniosków

17 lipca 2023 r. – 31 lipca 2023 r.  do godz. 15:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania

informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel. (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków

w ramach naboru

       143 457,04  EURO    tj. 573 828,16 PLN

Realizowane operacje wraz z limitem środków

 Przedsięwzięcie P.12 – 143 457,04 EURO; tj. 573 828,16 PLN

Maksymalna wysokość

intensywności wsparcia (%)

Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Przedsiębiorcy – 70% kosztów kwalifikowalnych

Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Forma wsparcia

Refundacja

 Realizowane  przedsięwzięcia oraz cele  LSR

Operacja musi realizować przedsięwzięcie:

P12. Wspólne szlaki Morawskich Wrót - zintegrowany i funkcjonalny system liniowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

i odpowiadające ww. przedsięwzięciom  cele szczegółowe i ogólne

  Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki

  Szczegółowe zapisy w załączniku nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz ze zmianami.

UWAGA! W przypadku operacji w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy, nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r.

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności operacji z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl. (zakładka Projekty Infrastrukturalne). Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl (zakładka Projekty Infrastrukturalne).

  Operacja musi uzyskać minimum 4 pkt na 14 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w jednym egzemplarzu wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał  (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (informatyczny nośnik np. płyta CD zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się we wniosku). Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD Morawskie Wrota.

Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się  najpóźniej na dzień przed zakończeniem naboru wniosku.

Dokumenty oraz szczegółowe

informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata   2016 - 2023

- lokalne kryteria wyboru

- procedury wyboru operacji

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność

- instrukcje wypełniania wniosków

ARiMR: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zaleca się, aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku  i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

Załącznik nr 1 do naboru 1/2023

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia

oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

 

 

Cel ogólny (główny) LSR

 

CO3. Pielęgnowane i ożywiane przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót

 

Cel szczegółowy LSR

 

CS3.2 Rozwinięta oferta pozwalająca mieszkańcom i odwiedzającym na spędzanie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przyrodą

 

Przedsięwzięcie

 

P12. Wspólne szlaki Morawskich Wrót - zintegrowany i funkcjonalny system liniowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

 

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu

 

Liczba operacji nastawionych na odnowę lub budowę małej infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej

sztuka

18

12

6

0

2

Wskaźnik rezultatu  

Liczba obiektów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

sztuka

23

17

6

0

 

Załącznik nr 2 do naboru 1/2023

Lista wymaganych dokumentów

(załączone dodatkowe  dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

  • Wniosek wraz z załącznikami - oryginał w wersji papierowej;
  • Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;
  • Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową - oryginał
  • Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD Morawskie Wrota na materiałach informacyjnych i publikacjach – oryginał
  • Oświadczenia o liczbie mieszkańców miejscowości, w której realizowana będzie operacja wg. stanu z końca roku  poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie operacji - oryginał