"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Organy Stowarzyszenia

Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota zapewnia rozdział funkcji decyzyjnej, którą sprawuje Rada oraz Walne Zebranie Członków - od zarządczej - przypisanej Zarządowi LGD. Najważniejsze z punktu widzenia LGD decyzje, tj. wybór operacji objętych dofinansowaniem w ramach wdrażania LSR zgodnie ze statutem LGD są wyłączną kompetencją Rady.

Walne Zebranie Członków – zgodnie ze statutem  jest najważniejszym organem, posiadającym kompetencje uchwalania Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, uchwalania LSR, rozpatrywania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalania zmian Statutu oraz wiele innych. W Walnym zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni i goście zaproszeni.

Zarząd LGD dotychczasowo był  7 – osobowy, obecnie 9-osobowy. Powierzono mu funkcje głównie  zarządcze, takie jak: kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, koordynowanie realizacji LSR i wiele innych. Składa się z osób doświadczonych, reprezentujących wszystkie gminy wchodzące w skład LGD. W związku z realizacją zadań związanych z wdrażaniem RLKS na obszarze LGD, również w tym organie zachowana jest sektorowość oraz zadbano, aby żadna z  grup interesu,  nie stanowiła więcej niż 49% przy podejmowaniu decyzji. Sektor publiczny stanowi – 33%, sektor społeczny - 45%  a gospodarczy - 22%.

Komisja Rewizyjna (3-osobowa), sprawuje funkcje kontrolne szczególnie wobec Zarządu. 

Rada LGD -  ramy dla liczebności organu Rady LGD zostały ustalone na podstawie publicznej debaty, a następnie wpisane do statutu Stowarzyszenia w § 28, wg. którego Rada składa się z 10-18 członków. Członkowie Rady muszą pełnić swoje funkcje osobiście, nie ma możliwości upoważnienia osób trzecich do udziału w podejmowaniu decyzji. Struktura Rady LGD jako organu podejmującego decyzje co do wyboru projektów w ramach wdrażania LSR odzwierciedla powszechnie obowiązujące wymogi dla tego typu organów, w tym szczególnie wymogi sektorowości. Zgodnie z § 17 statutu skład Rady na 4-letnią kadencję wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Mandat członka Rady wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków, odbywającego się po roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. Zmiana składu Rady może nastąpić również przed upływem kadencji z powodu: skreślenia członka Rady z listy członków Stowarzyszenia, jego pisemnej rezygnacji, śmierci lub odwołania przez Walne Zebranie Członków. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. 

Do najważniejszych kompetencji Rady, zgodnie z § 29 statutu Stowarzyszenia należy wybór operacji oraz grantobiorców, w ramach wdrażanej przez Stowarzyszenie LSR, oraz ustalanie wysokości wsparcia. Ponadto do kompetencji Rady należy uchwalanie regulaminu Rady wnioskowanie do Walnego Zebrania o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji /grantobiorców stosowanych w procedurze oceny.


ZARZĄD

W dniu 14 listopada 2023 r. na Walnym Zebraniu Członków został powołany Zarząd na kadencję 2024-2028:

 1. Tatarczyk Błażej - Prezes Zarządu (Gmina Mszana)
 2. Ciapka Zdzisław - Wiceprezes Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 3. Karasek Bronisław - Wiceprezes Zarządu (Gmina Godów)
 4. Amalio-Nowak Bożena - Skarbnik (Gmina Gorzyce)
 5. Galus Piotr - Członek Zarządu (Gmina Marklowice)
 6. Krótki Bogusław - Członek Zarządu (Gmina Gorzyce)
 7. Burek Czesław - Członek Zarządu  (Gmina Lubomia)
 8. Widera Ewa - Członek Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 9. Skrobak Katarzyna - Członek Zarządu (Gmina Godów)

 

W dniu 29 maja 2023 r. na Walnym Zebraniu Członków został uzupełniony skład Zarządu po rezygnacji p. Romana Bizonia:

 1. Ciapka Zdzisław - Prezes Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 2. Galus Piotr - Wiceprezes Zarządu (Gmina Marklowice)
 3. Tatarczyk Błażej - Wiceprezes Zarządu (Gmina Mszana)
 4. Amalio-Nowak Bożena - Skarbnik (Gmina Gorzyce)
 5. Bogusław Krótki - Członek Zarządu (Gmina Gorzyce)
 6. Czesław Burek - Członek Zarządu  (Gmina Lubomia)
 7. Ewa Widera - Członek Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 8. Katarzyna Skrobak - Członek Zarządu (Gmina Godów)
 9. Karasek Bronisław - Członek Zarządu (Gmina Godów)

 

W dniu 28 czerwca 2022 r. na Walnym Zebraniu Członków został uzupełniony skład Zarządu po rezygnacji p. Doroty Welcel:

 1. Ciapka Zdzisław - Prezes Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 2. Galus Piotr - Wiceprezes Zarządu (Gmina Marklowice)
 3. Tatarczyk Błażej - Wiceprezes Zarządu (Gmina Mszana)
 4. Amalio-Nowak Bożena - Skarbnik (Gmina Gorzyce)
 5. Bogusław Krótki - Członek Zarządu (Gmina Gorzyce)
 6. Bizoń Roman - Członek Zarządu  (Gmina Lubomia)
 7. Ewa Widera - Członek Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 8. Katarzyna Skrobak - Członek Zarządu (Gmina Godów)
 9. Karasek Bronisław - Członek Zarządu (Gmina Godów)

 

W dniu 18 listopada 2019 r. na Walnym Zebraniu Członków został powołany Zarząd na kadencję 2019-2023:

 1. Ciapka Zdzisław - Prezes Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 2. Galus Piotr - Wiceprezes Zarządu (Gmina Marklowice)
 3. Tatarczyk Błażej - Wiceprezes Zarządu (Gmina Mszana)
 4. Amalio-Nowak Bożena - Skarbnik (Gmina Gorzyce)
 5. Bogusław Krótki - Członek Zarządu (Gmina Gorzyce)
 6. Bizoń Roman - Członek Zarządu  (Gmina Lubomia)
 7. Ewa Widera - Członek Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 8. Dorota Welcel - Członek Zarządu (Gmina Godów)
 9. Karasek Bronisław - Członek Zarządu (Gmina Godów)

 

W dniu 8 lutego 2017 r. na Walnym Zebraniu Członków został uzupełniony skład Zarządu po rezygnacji p. Bogumiły Caniboł

 1. Ciapka Zdzisław - Prezes Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 2. Galus Piotr - Wiceprezes Zarządu (Gmina Marklowice)
 3. Tatarczyk Błażej - Wiceprezes Zarządu (Gmina Mszana)
 4. Amalio-Nowak Bożena - Skarbnik (Gmina Gorzyce)
 5. Lenczyk Alicja - Członek Zarządu (Gmina Gorzyce)
 6. Bizoń Roman - Członek Zarządu  (Gmina Lubomia)
 7. Kasza Barbara - Członek Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 8. Dorota Welcel - Członek Zarządu (Gmina Godów)
 9. Karasek Bronisław - Członek Zarządu (Gmina Godów)

 

W dniu 16 grudnia 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono skład Zarządu

 1. Ciapka Zdzisław - Prezes Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 2. Galus Piotr - Wiceprezes Zarządu (Gmina Marklowice)
 3. Tatarczyk Błażej - Wiceprezes Zarządu (Gmina Mszana)
 4. Amalio-Nowak Bożena - Skarbnik (Gmina Gorzyce)
 5. Lenczyk Alicja - Członek Zarządu (Gmina Gorzyce)
 6. Bizoń Roman - Członek Zarządu  (Gmina Lubomia)
 7. Kasza Barbara - Członek Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 8. Caniboł Bogumiła - Członek Zarządu (Gmina Godów)
 9. Karasek Bronisław - Członek Zarządu (Gmina Godów)

 

W dniu 7 października 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków został powołany na 4 lata Zarząd

 1. Ciapka Zdzisław - Prezes Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 2. Galus Piotr - Wiceprezes Zarządu (Gmina Marklowice)
 3. Amalio-Nowak Bożena - Skarbnik (Gmina Gorzyce)
 4. Bizoń Roman - Członek Zarządu  (Gmina Lubomia)
 5. Tatarczyk Błażej - Członek Zarządu (Gmina Mszana)
 6. Kasperuk Tomasz - Wiceprezes Zarządu (Gmina Godów)

 


RADA STOWARZYSZENIA

W dniu 14 listopada 2023 r. na Walnym Zebraniu Członków została powołana Rada na 4-letnią kadencję

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Utracki Grzegorz- Przewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 2. Adamczyk Mariusz - Wicerzewodniczący Rady/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 5. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 6. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 7. Petlakowska Ewa/ Gmina Mszana
 8. Somerlik Czesława/ Gmina  Marklowice
 9. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Hartman Patrycjusz / Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

W dniu 29 maja 2023 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono skład Rady, po odwołaniu p. Beaty Kaczyny:

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowska Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Patrycjusz Hartman/ Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

W dniu 16 czerwca 2021 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono skład Rady :

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowska Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Beata Kaczyna/ Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

 

W dniu 18 listopada 2019 r. na Walnym Zebraniu Członków została powołana Rada na 4-letnią kadencję - 2019-2023

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowska Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Motyka Joanna/ Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

W dniu 12 czerwca 2017 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono Skład Rady po rezygnacji 1 osoby

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowską Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Motyka Joanna/ Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

 

W dniu 8 lutego 2017 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono Skład Rady po rezygnacji 2 osób

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowską Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Motyka Joanna/ Gmina Lubomia
 12. Pośpiech Teresa/ Gmina Lubomia

 

W dniu 16 grudnia 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono Skład Rady

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Łazińska-Malinowska Aleksandra/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Chłapek Bogusław/ Gmina Lubomia
 12. Pośpiech Teresa/ Gmina Lubomia

 

W dniu 7 października 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków została powołana Rada na 4-letnią kadencję

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Izabela Grabiec-Kowol/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Jacek Wnuk/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Czesława Somerlik/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Gabriela Jendrzejczk/ Gmina Krzyżanowice
 11. Maria Fibic/ Gmina Lubomia
 12. Łukasz Jastrzębski/ Gmina Lubomia

 


KOMISJA REWIZYJNA

 

W dniu 14 listopada 2023 r. na Walnym Zebraniu Członków została powołana Komisja Rewizyjna na 4-letnią kadencję:

 • Bernadeta Grzegorzek (Gmina Gorzyce)
 • Tatiana Stopyra (Gmina Godów)
 • Marek Liśnikowski (Gmina Mszana) 

 

W dniu 29 maja 2023 r. na Walnym Zebraniu Członków wybrano na członka Komisji Rewizyjnej, po odwołaniu p. Agaty Wrożyny-Juszczak:

 • Bernadeta Grzegorzek (Gmina Gorzyce)
 • Tatiana Stopyra (Gmina Godów)
 • Marek Liśnikowski (Gmina Mszana) 

W dniu 28 czerwca 2022 r. na Walnym Zebraniu Członków wybrano na członka Komisji Rewizyjnej, po rezygnacji p. Zofii Psoty:

 • Bernadeta Grzegorzek (Gmina Gorzyce)
 • Tatiana Stopyra (Gmina Godów)
 • Wrożyna-Juszczak Agata (Gmina Mszana) 

W dniu 18 listopada 2019 r. na Walnym Zebraniu Członków wybrano na członków Komisji Rewizyjnej :

 • Psota Zofia (Gmina Gorzyce)
 • Tatiana Stopyra (Gmina Godów)
 • Wrożyna-Juszczak Agata (Gmina Mszana) 

W dniu 31 maja 2016 r. na Walnym Zebraniu Członków w wyborach uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej za zmarłego Egueniusz Tomas została wybrana Tatiana Stopyra.

 • Psota Zofia (Gmina Gorzyce)
 • Tatiana Stopyra (Gmina Godów)
 • Wrożyna-Juszczak Agata (Gmina Mszana)

 

W dniu 7 października 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków została powołana Komisja Rewizyjna na 4-letnią kadencję

 • Psota Zofia (Gmina Gorzyce)
 • Tomas Eugeniusz (Gmina Godów)
 • Wrożyna-Juszczak Agata (Gmina Mszana)