"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

OGŁOSZENIE 3/2019/RP

3.07.2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs Indywidualny

Rozwój Przedsiębiorstw

Numer naboru

3/2019

Termin składania wniosków

18 lipca – 1 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków w ramach naboru

590 000,00 zł

Kwota wsparcia dla jednegobeneficjenta

50 000 – 200 000 zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

70% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z  §2.1 pkt 2c Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Forma wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich Wrót, której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.

Cel szczegółowy CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców

Przedsięwzięcie P8. Przyspieszenie dla biznesu  – wspieranie rozwoju przedsiębiorstw lokalnych

Operacja musi realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki załącznik nr 1

Warunki udzielenia wsparcia

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji

  • Ocena zgodności z LSR – warunki dostępne na stronie: www.morawskie-wrota.pl. – zakładka Rozwój Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja (procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, karta oceny zgodności z LSR).  Wnioski nie spełniające warunków wstępnych nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl zakładka Rozwój Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja (Lokalne kryteria wyboru: Rozwój Przedsiębiorstw)

 Operacja musi uzyskać minimum 7 pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków 

 Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch   egzemplarzach wraz z załącznikami w wersji papierowej - oryginał i kopia,   (zgodnie z wytycznymi do wniosku), oraz wersji elektronicznej  (CD   zawierający wniosek wraz z załącznikami automatycznie generującymi się   we wniosku).

 Do wniosków w wersji papierowej należy dołączyć wymagane dokumenty   zgodnie z załącznikiem nr 2.

 Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub   osobę upoważnioną) w biurze LGD.

 Zaleca się, aby potwierdzanie zgodności z oryginałem, odbywało się   najpóźniej na dzień przed zakończeniem naboru wniosku

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia Lokalna Strategia Rozwoju „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl zakładka Rozwój Przedsiębiorstw - Ogłoszenie naboru. Dokumentacja. OGŁOSZENIE 3/20198/RP (dokumenty do pobrania znajdują się na końcu tej strony)
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl zakładka PROW, „Poddziałanie 19.2”(Aktualne wnioski)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do naboru 3/2019

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny LSR

CO2. Stabilizacja ekonomiczna Morawskich Wrót, której podstawę stanowi rozwijająca się, zróżnicowana gospodarka tworząca atrakcyjne miejsca pracy.

Cel(e) szczegółowe LSR

CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców.

Przedsięwzięcia

P6.Przyspieszenie dla biznesu  - wspieranie rozwoju przedsiębiorstw lokalnych

Wskaźniki

LP.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowanego do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu  - liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

sztuka

13

10

3

0

2

Wskaźnik rezultatu - liczba utworzonych miejsc pracy w firmach rozwijających się (wspartych w ramach LSR)

sztuka

29

25

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do naboru 3/2019

Lista wymaganych dokumentów:

(załączone dokumenty pozostają do dyspozycji LGD)

-  Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia) wersji papierowej;

- Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej w wersji elektronicznej;-

- Oświadczenie, iż wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową;

- W celu uzyskania punktów w kryterium nr 1 Okres prowadzonej działalności gospodarczej, należy złożyć oświadczenie o okresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem okresu zawieszenia działalności gospodarczej (lata/miesiące/dni); ); lub  dokumentów CEIDG lub KRS gdy działalność jest bez okresów zawieszenia.

- W celu uzyskania punktów w kryterium nr 4  Niezaleganie w ZUS, należy złożyć zaświadczenie wystawione przez ZUS o niezaleganiu, nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku do LGD;

- W celu uzyskania punktów w kryterium nr 7 Współpraca gospodarcza,  należy złożyć porozumienie o współpracy wnioskodawcy z co najmniej jednym podmiotem z obszaru LSR;

-Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiązaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy informacyjnej.

Zaleca się,  aby Wnioskodawcy przed przystąpieniem do wypełnienia formularza wniosku i załączników zapoznali się z instrukcją wypełnienia wniosku oraz Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru  LGD „Morawskie Wrota” dostępnej na stronie www.morawskie-wrota.pl

 

Dokumenty do pobrania: