"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Historia powstania

Lokalna Grupa Działania (LGD) to lokalne partnerstwo, rodzaj stowarzyszenia, zapewniającego prawidłową realizację założeń osi 4 – LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Leader jest podejściem, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Partnerzy LGD to osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje, instytucje publiczne, podmioty gospodarcze, młodzież, dostawcy usług kulturalnych i społecznych. LGD decyduje o kierunku i treści lokalnej strategii rozwoju wsi oraz podejmuje decyzje o finansowaniu różnych projektów.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” powstało 2 czerwca 2008 roku. Podczas zebrania założycielskiego, które miało miejsce w Skrbeńsku (gmina Godów), został powołany na dwuletnią kadencję  pierwszy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

W dniu 10 stycznia 2011 r. na Walnym Zebraniu Członków zostały powołane na kolejne 2 lata następujące organy. 

 

Zobacz historię LGD http://archiwum.morawskie-wrota.pl/art,o-stowarzyszeniu,260.html