Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania strategii

Gorzyce, dn. 09.11. 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. strategii 

w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota ''

ul. Raciborska 27; 44-350 Gorzyce

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA STRATEGII

 

WYMAGANIA KONIECZNE:

wykształcenie wyższe

min. 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze
środków UE

biegła znajomość obsługi komputera

bardzo dobra znajomość zasad podejścia RLKS

umiejętność analizy dokumentacji, interpretowania przepisów i stosowania ustaw

ukończone kursy/szkolenia z zakresu funduszy europejskich, w tym szczególnie PROW 2014-2020.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

list motywacyjny

życiorys – curriculum vitae

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

dokumenty poświadczające staż pracy  (wraz z zakresem obowiązków)

WYMAGANIA DODATKOWE:

doświadczenie na stanowisku koordynatora projektów

dobra organizacja czasu pracy

komunikatywna znajomość j. angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

dyspozycyjność

samodzielność i dokładność w pracy

GŁÓWNE ZADANIA:

Zadaniem Specjalisty ds. wdrażania strategii  będzie nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ( LSR).

Do zadań szczegółowych należeć będą m.in.:

Nadzór nad realizacją LSR, i budżetem Stowarzyszenia w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Przygotowanie materiałów i dokumentów dla członków Rady związanych z rozpatrywanymi operacjami oraz realizacja wszystkich procedur niezbędnych do prawidłowego przebiegu konkursu

Bieżący monitoring wdrażania LSR oraz ewaluacja LSR

 Pomoc w doradztwie i przygotowaniu kompletnych wniosków w konkursach ogłaszanych przez LGD

Pomoc w weryfikacji i kontroli  wniosków złożonych do LGD w tym wniosków grantobiorców.

Działania podejmowane w ramach animacji prowadzonej przez LGD

Prowadzenie projektów grantowych łącznie z ich rozliczeniem i kontrolą

Działalność promocyjna oraz marketingowa Stowarzyszenia

Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków.

Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27

Z DOPISKIEM

„Nabór do pracy w Biurze LGD Morawskie Wrota”

w nieprzekraczalnym terminie do  20 listopada 2018 roku (liczy się data wpływu do Biura).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) pozyskanych w ramach naboru jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”  z siedzibą w Gorzycach 44-350, ul. Raciborska 27.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej; adres do kontaktu: [email protected]

Administrator będzie przetwarzał dane pozyskane w ramach naboru w celu wyłonienia kandydata do pracy na podstawie Art. 22.1 ustawy Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629)

Dane osobowe pozyskane w ramach rekrutacji będą przechowywane przez okres 2 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Każdy kandydat może w tym okresie odebrać swoje dokumenty w siedzibie Administratora po wcześniejszym umówieniu. Po tym okresie wszystkie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane innym podmiotom.

Każdemu kandydatowi do pracy, który złoży swoją ofertę przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- prawo do usunięcia swoich danych,

- prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, iż jego dane są przetwarzane przez Administratora w sposób nieprawidłowy.

Pozyskane dane osobowe w ramach umowy nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywania pozyskanych w ramach umowy danych osobowych przekazywać do państw trzecich.