Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Ogłoszenie GRANTY 4/2017 - Współpraca-rywalizacja-integracja

Gorzyce, 09.08.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Konkurs

Grant

Numer naboru

4/2017

Termin składania wniosków

24.08.2017 – 07.09.2017 do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków oraz miejsce udzielania informacji

Biuro  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

ul. Raciborska  27, 44-350 Gorzyce, tel./fax.:  (32) 45 15 034,

e-mail: [email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Wysokość limitu środków

w ramach naboru

100 000 zł

Kwota wsparcia dla jednego zadania

5 000 zł – 12 500 zł

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)

100% kosztów kwalifikowalnych

Zakres tematyczny projektu grantowego

Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych zgodnie z  §2.1 pkt 8 Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Realizowane zadania

  • Wydarzenia integrujące i aktywizujące mieszkańców
  • Imprezy sportowo-rekreacyjne

Forma wsparcia

refundacja

Realizowane Cele oraz Przedsięwzięcia LSR oraz projektu grantowego

Cel główny 1 (CO1) Wysoka jakość życia obszaru LGD Morawskie Wrota

Cel szczegółowy 1.1 (CS1.1) Zintegrowane społeczności lokalne świadome znaczenia relacji społecznych dla jakości życia.

Przedsięwzięcie 1 (P1) Współpraca – rywalizacja –integracja  – wydarzenia integrujące mieszkańców oraz imprezy sportowo-rekreacyjne

Tytuł (temat) projektu grantowego

Współpraca – rywalizacja –integracja

Realizatorzy zadań zobowiązani są do uwzględnienia treści tytułu w swojej nazwie zadania (tytuł zadania)

Termin realizacji zadań

od podpisania umowy do 28.09.2018 r.

 Wskaźniki do osiągnięcia

Wskaźnik produktu: liczba zadań  wspierających wydarzenia na rzecz integracji mieszkańców

Wskaźnik rezultatu: liczba osób uczestniczących w wydarzeniach integrujących i aktywizujących mieszkańców

 

Warunki udzielenia wsparcia

  • Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” wraz z późniejszymi zmianami
  • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

 

Kryteria wyboru zadań

  • Ocena zgodności zadania z LSR – warunki dostępne na stronie www.morawskie-wrota.pl.  Wnioski nie spełniające w/w warunków nie podlegają ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru - dostępne są na stronie www.morawskie-wrota.pl.  Grant musi uzyskać minimum 8 pkt na 19 możliwych do uzyskania.

Tryb składania wniosków

Wniosek należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku (1 oryginał + 1 kopia). Oba egzemplarze pozostają w LGD.  Wniosek złożony  musi być zgodny z wnioskiem zapisanym w Generatorze dostępnym na stronie www.morawskie-wrota.pl  (suma kontrolna na wniosku w wersji papierowej musi być tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku w Generatorze).

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w biurze LGD).

Dokumenty oraz szczegółowe informacje

Zasady przygotowania i składania wniosków znajdują się  w siedzibie oraz na stronie internetowej

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”; www.morawskie-wrota.pl

- LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023

- Lokalne kryteria wyboru

  - Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych      

- Formularz wniosku o powierzenie grantu

- Formularz umowy o powierzenie grantu

- Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 

Wartość pracy własnej świadczonej nieodpłatnej - 23,21 zł/h