Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r.

w sali Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach o godz. 17:00

(ul. M. Kopernika 8)

Proponowany porządek walnego zebrania:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Stwierdzenie prawomocności.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok  2016; dyskusja.

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2016; dyskusja.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; dyskusja.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD Morawskie Wrota

2) w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za rok 2016

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

4) podjęcie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Stowarzyszenia

9. Omówienie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru-tworzenie Przedsiębiorstw; podjęcie uchwały

10. Uzupełnienie składu Rady LGD ; podjęcie uchwały.

11. Przedstawienie spraw bieżących Stowarzyszenia.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie zebrania.

                                                                                                                                      

Prosimy o potwierdzenie udziału do 5 czerwca 2017 r.!!!

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 13 ust.2 pkt 4, udział w Walnym Zebraniu Członków jest obowiązkiem i niewywiązywanie się z niego może doprowadzić do skreślenia z listy członków stowarzyszenia
(§ 15 ust.1 pkt 2e)

Materiały na Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia LGD „ Morawskie Wrota” są dostępne dla wszystkich członków do wglądu  w Biurze  LGD  w  Gorzycach, ul. Raciborska 27, od 31 maja 2017 r.

(tel. 32 45 15 034, email: [email protected] )