Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Zasady

  • Rozwój Przedsiębiorstw (RP) podmioty prowadzące działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Kwota wsparcia od 50 000  do 300 000 zł. Konieczność zatrudnienia min. 1 osoby.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%): 70% kosztów kwalifikowalnych

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych do których zalicza się koszty zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  1. Osoba fizyczna, jeżeli:
  1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. Jest pełnoletnia,
  3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej,
  4. Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą,
  1. Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  2. Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie – podejmowanie działalności,
  3. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki wymienione w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

Na co można otrzymać dofinansowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r.

1. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady,

a) Podejmowanie działalności gospodarczej,

b) Rozwijanie działalności gospodarczej,

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a-b,

Kiedy i na co można uzyskać dofinansowanie zgodnie z celami i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LGD Morawskie Wrota

Na co?

2016

2017

2018

Działanie

CS1.4. Ograniczona skala i oddziaływanie problemów społecznych

P6. Biznesowa odpowiedź na problemy społeczne – wsparcie dla powstawania oraz rozwoju podmiotów przedsiębiorczości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

-

-

II półrocze 60 000 zł*

Tworzenie przedsiębiorstw

-

II półrocze 100 000 zł*

-

Rozwój przedsiębiorstw

CS2.1. Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju firm oraz podnoszenie kompetencji mieszkańców

P7. Wrota przedsiębiorczości – wspieranie mieszkańców zakładających firmy oraz działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

II półrocze 240 000 zł*

II półrocze    360 000 zł*

II półrocze 180 000 zł*

Tworzenie przedsiębiorstw

P8. Przyspieszenie dla biznesu – wspieranie rozwoju przedsiębiorstw lokalnych

II półrocze       1 260 000 zł*

 

II półrocze         1 000 000 zł*

Rozwój przedsiębiorstw

CS3.2 Rozwinięta oferta pozwalająca mieszkańcom i odwiedzającym na spędzanie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przygodą

P11. Wrota otwarte do przygody i aktywności – budowa i rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej

-

II półrocze 600 000 zł*

-

Rozwój przedsiębiorstw

*Kwoty mogą ulec zmianie