"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

INFORMACJA O BRAKU ZŁOŻONYCH OFERT - 3/2022/OW

Gorzyce, dnia 06.09.2022r.   

 

Informacja o braku złożonych ofert 

Stowarzyszenie LGD „Morawskie Wrota” informuje o nie wpłynięciu żadnych wniosków na konkurs  3/2022 – Operacja własna.

Zakres:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i  zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacja pt.:

Zielone Morawskie Wrota – budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez kampanię medialną oraz stworzenie 6 Alei Morawskich Wrót.

Przedsięwzięcie  9:

Proekologiczny mieszkaniec-świadomy zmian klimatycznych

Alokacja:  114 795,08 zł

Wobec powyższego Operację będzie realizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota.