Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

KONSULTACJE - ZMIANY W LSR

UWAGA KONSULTACJE!

W związku z Uchwałą nr 208 Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020 z dnia 16.02.2021 i  możliwością uzyskania dodatkowych środków na realizację programu LEADER, przedstawiamy Państwu  projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców do KONSULTACJI. Wszelkie uwagi prosimy składać do Biura LGD Morawskie Wrota w formie mailowej do dnia 16 czerwca 2021 r.

Zmiany w LSR – są związane przede wszystkim z przydziałem środków finansowych na okres przejściowy i wprowadzeniem nowego działania tj. projekty grantowe w zakresie przygotowania koncepcji Smart Villages (SV)

1. Str. 46 i 47 – Tworzenie Przedsiębiorstw – podwyższono kwotę wsparcia do 80 tys. uzasadniając inflacją oraz wzrastające koszty utrzymania stanowisk pracy

2. Str. 48 – w akapicie Maksymalna wysokość intensywności wsparcia dla grantobiorcach wprowadzono zapis  o możliwości rozliczania ryczałtowo – dotyczy przygotowania koncepcji SV

W podrozdz. Ustalenie zasad w zakresie określenia kwoty wsparcia dla zadań w ramach operacji własnych wprowadzono zapis o całkowitej wartości dofinansowania – 500 tys. zł

3. Str. 52 – we wstępie do PLANU DZIAŁANIA uogólniono zapisy co do realizacji projektów grantowych, gdyż realia wskazują że sytuacja ulega dynamicznym zmianom.

4. Str. 53 – dodano zdanie dotyczące wprowadzanie zmian w budżecie oraz na podstawie zmian dokonanych w PLANIE DZIAŁANIA  wprowadzono dane do tabeli  21 Ramowy budżet.

5. Dokonano zmian w PLANIE DZIAŁANIA – ogólnie opisując środki pozostające do wykorzystania w wyniku przeliczenia wykonania na EURO przesunięto do przedsięwzięcia P.8 Rozwój Przedsiębiorczości  oraz rozdysponowano odpowiednio z diagnozą środki z okresu przejściowego tj. kwotę 582 000 EURO na następujące przedsięwzięcia:

1) P 3. – projekty infrastrukturalne – 48 750 EURO – zwiększony wskaźnik do 8

2) P 3a - nowe przedsięwzięcie Smart Villages – oddolne koncepcje rozwoju wsi – 15 000 EURO – wskaźnik 1 (projekt grantowy poświęcony utworzeniu koncepcji SV)

3) P 7 – wprowadzono  kwotę  220 000 EURO – obowiązkowe 35% budżetu na okres przejściowy i zwiększono wskaźnik do 33

4) P 8 – wprowadzono kwotę 175 000 EURO z okresu przejściowego oraz pozostałe środki z przeliczenia budżetu, zwiększono wskaźnik do 21

5) P 9 – wprowadzono operację własną w kwocie 25 750 EURO na operację promującą postawy proekologiczne, wskaźnik 1

6) P12 – 97 500 EURO na operacje nastawione na odnowę lub budowę małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

6. Odpowiednio zmieniono Budżet i Plan finansowy poddziałania 19.2

Zmiany w Lokalnych Kryteriach Wyboru Grantobiorców – dodano nowe kryteria  dotyczące procesu wyboru  koncepcji Smart Villages .