"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

PODSUMOWANIE ROKU 2023

Kończący się rok tradycyjnie już skłania do podsumowań. Niezmiennie, nadrzędną rolą LGD była realizacja zobowiązań wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Jednocześnie intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Udało się - zdobyliśmy środki na wsparcie naszego obszaru na kolejny okres programowania i już wkrótce podpiszemy umowę ramową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wraz z początkiem roku przeprowadziliśmy warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania LSR na lata 2014-2020, jej efektów, a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD. Wspólnie opracowywaliśmy również rekomendacje dotyczące kierunków przyszłej działalności Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”.

2023 rok to także czas realizacji wielu projektów współpracy. W marcu 2023 r. odbyła się wizyta studyjna Partnerów z Rumunii biorących udział (wspólnie z naszą Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”) w projekcie „Nasze środowisko – naszą przyszłością” o akronimie MN-VN, podczas której omówiliśmy dalszą współpracę. W ramach projektu odbyła się również wystawa plenerowa pn. „Dziedzictwo przyrodnicze obszaru Morawskich Wrót”, a także Rajd Rowerowy pn. „Zielonymi Ścieżkami Morawskich Wrót”, którego celem było - z jednej strony pokazanie zielonych i atrakcyjnych ścieżek rowerowych naszych terenów - a z drugiej wypromowanie nowej gry terenowej obejmującej obszar Morawskich Wrót, polegającej na zbieraniu pieczątek do Paszportu Turystycznego Morawskich Wrót w wersji papierowej i wirtualnej, która jest dostępna w aplikacji mobilnej „Morawskie Wrota”.

Kolejno realizowaliśmy międzynarodowy projekt współpracy pn. „Dziedzictwo odkrywane bogactwem regionu i jego atrakcją”, o akronimie DOBRA, który miał za zadnie promocję dziedzictwa kulturowego oraz edukację mieszkańców na temat produktu lokalnego oraz zanikających zawodów. W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna do Sardynii, której celem była przede wszystkim promocja lokalnego dziedzictwa regionów, szczególnie produktu lokalnego i tradycyjnego rzemiosła, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie. Kolejno zorganizowany został Festiwal Produktów Lokalnych i Zanikających Zawodów, podczas którego prezentowane były produkty lokalne takie jak np. rękodzieło, zabawki, miody, przetwory, itp. W ramach ww. projektu zorganizowano dla mieszkańców również warsztaty tapicerskie pn. zrób puf oraz warsztaty rzeźbiarskie. Powstała również „Baza Rzemiosła Morawskie Wrota”, w której wyszukać możemy rzemieślników z obszaru LGD. Projekt był współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19.3. Partnerem projektu była Gruppo di Azione Locale Terras De Olia na Sardynii.

Wiele ciekawostek i cennych porad uzyskaliśmy również podczas wizyty studyjnej do Finlandii, która odbyła się w ramach projektu współpracy pn. „Kroki do Zrównoważonego Rozwoju” o akronimie SSS.  Wizyta w Finlandii - europejskim pionierze w zakresie gospodarki odpadami (ponad 70% odpadów podlega tam recyklingowi) i szeroko rozumianej ekologii, była doskonałą okazją do zapoznania się z lokalnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska. Partnerem projektu była grupa LGD „Leader Tunturi-Lappi”.

W drugiej połowie roku 2023 ogłosiliśmy nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Rada LGD wybrała do dofinansowania 3 projekty złożone w ramach konkursu na Tworzenie Przedsiębiorstw. Wybrani Beneficjenci otrzymali po 80 000,00 zł dofinansowania. Mamy nadzieję, że firmy będą się rozwijały i wszystkie inicjatywy zostaną zrealizowane.

Nie zapomnieliśmy również o naszych samorządach pragnących rozwijać lokalną przestrzeń, dlatego ogłosiliśmy nabór na realizację Projektów Infrastrukturalnych, wspierających powstawanie nowych obiektów rekreacyjnych i turystycznych w naszym regionie, m.in. poprzez budowę punktu informacyjnego dla turystów w Gminie Gorzyce, doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice, modernizację infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum sołectwa Mszana, budowę strefy street workout na terenie parku w Lubomi, budowę ogólnodostępnych placów rekreacyjno-wypoczynkowych w Marklowicach oraz modernizację infrastruktury rekreacyjnej dla najmłodszych w Łaziskach i Godowie.

Biuro Stowarzyszenia prowadziło również zadania, w których sami jesteśmy wnioskodawcami. Jesteśmy w trakcie realizacji operacji własnej pn. „Zielone Morawskie Wrota - budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez kampanię medialną oraz stworzenie 6 Alei Morawskich Wrót” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach projektu we wszystkich gminach wchodzących w skład LGD nasadzone zostały Aleje Morawskich Wrót. Dodatkowo, prowadzimy również kampanię promocyjno-edukacyjną ukazującą istotne znaczenie drzew i rolę, jaką pełnią w życiu przyrody i człowieka. Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego oraz spotu reklamowego na naszym kanale na platformie YouTube oraz na Facebook’u.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączają się w działalność naszej organizacji i razem z nami realizują Lokalną Strategię Rozwoju.

 

Życzymy szczęśliwego Nowego Roku.