"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Rok 2023 podsumowany na warsztacie refleksyjnym

23 lutego 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbył się Warsztat Refleksyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota". Celem spotkania było podsumowanie minionego roku pod kątem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz działań Stowarzyszenia.
Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, z którego rekomendacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu rocznym.
W toku dyskusji poruszono wiele ważnych tematów, m.in.: realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju, jakość wybranych projektów, zastosowane kryteria wyboru operacji, przyjęty system wskaźników, procedury naboru, wyboru i realizacji projektów oraz skuteczność działania biura LGD.
Po podsumowaniu przyszedł czas na refleksje i rekomendacje działań poprawiających proces wdrażania, z których najważniejszymi są: jak najlepsze wykorzystanie środków, większy monitoring realizacji operacji, doradztwo oraz rozpoczęcie wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu, Rady, mieszkańcy obszaru LGD oraz pracownicy Biura.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność na warsztacie, ważną dyskusję i wnioski. 

 

Zarząd i biuro
LGD Morawskie Wrota