"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY - 23.02.2024 R.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” zaprasza na Warsztat Refleksyjny dotyczący roku 2023, który odbędzie się 23 lutego 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach (ul. M. Kopernika 8) w godzinach od 9.00 do 14.00.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

1. Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i czy można ją uznać za zadowalającą?

2. Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR

Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągania celów LSR i w jakim stopniu odpowiadają na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

3. Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków

Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

Czy procedury wyboru i realizacji operacji są przyjazne dla beneficjentów?

4. Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD

Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działania animacyjne, informacyjno-promocyjne i doradcze)?

5. Podsumowanie

Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 19 lutego 2024 r. mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie pod nr telefonu 603 252 083 z podaniem adresu e-mail, na który prześlemy przygotowane zestawienie danych. Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatu co najmniej 3 dni wcześniej.

Do udziału w spotkaniu warsztatowym szczególnie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a także beneficjentów, którzy już zrealizowali bądź są w trakcie realizacji projektów na podejmowanie bądź rozwój działalności gospodarczej.