"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Relacja z Konferencji na temat problemów społecznych na obszarze Morawskich Wrót

Mimo dość ogólnie brzmiącego tytułu celem konferencji, nie było jedynie zapoznanie uczestników z problemami społecznymi, ale przede wszystkim zaproponowanie możliwości ich rozwiazywania. Temat ten został przedstawiony przez dra Krzysztofa Wranę w wykładzie wprowadzającym. Był poparty konkretnymi wynikami diagnozy przeprowadzonej na obszarze LGD Morawskie Wrota w trakcie tworzenia strategii rozwoju.

Bardzo konkretnym i wymiernym działaniem obecnie realizowanym, jest projekt „Otwórz WROTA swoich możliwości”, który na obszarze gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana należących do LGD Morawskie Wrota realizuje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne, rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, osoby będące i opuszczające pieczę zastępczą, a także młodzież, która popadła w konflikt z prawem.

Uczestnicy zostaną objęci indywidualnymi programami usamodzielnienia i zdobywania kwalifikacji. W ramach programu aktywności lokalnej będą mogli realizować własne pomysły i inicjatywy, oraz uczestniczyć w szkoleniach (w tym zawodowych i przybliżających do rynku pracy). Naszą ideą jest, aby przygotować ich do podjęcia stażu i zatrudnienia, dlatego będziemy poszukiwać firm na lokalnym rynku pracy, chętnych do współpracy.

            O tym projekcie szczegółowo mówił koordynator Sebastian Garbacz i Animator Kamil Jakubiak, który zwracał uwagę na rolę pracy z uczestnikami w zakresie ich zmotywowania do działania wspólnego i na rzecz swoich społeczności, podjęcia zmian w swoim życiu i wzmocnienia samooceny. Wystąpienie Dariusza Leszczyńskiego ze Stowarzyszenia „Pokochaj mnie” to uzasadnienie wyboru uczestników projektu a Grażyna Malczyk, zaapelowała o podjęcie działań wspólnych ze strony władz, stowarzyszeń, instytucji i zainteresowanych, na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych, chorych i w podeszłym wieku, których będzie cały czas przybywać a którym nie można zapewnić takiej opieki jaka funkcjonowała w tradycyjnym modelu rodziny wielopokoleniowej.

            Druga część konferencji to również temat, który może w istotny sposób pomóc rozwiązywać problemy społeczne. Przedsiębiorczość społeczna w tym działalność spółdzielni socjalnych, to bardzo dobry sposób na umożliwienie pracy osobom wykluczonym. Świetne przykłady podał zarówno Piotr Dominiak z CRIS-u jak i  Bogusław Kamiński założyciel Spółdzielni Socjalnej „Fajna” w Zabrzu.  Lucyna Gajda poinformowała jakie możliwości daje Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota, które w swojej strategii zaplanowało działania i wsparcie na operacje, skierowanie do osób niepełnosprawnych, seniorów i młodych wchodzących na rynek pracy. Są to zarówno Granty jak i środki finansowe dla przedsiębiorców.

Połączenie działań na kilku płaszczyznach może przynieść bardzo dobre efekty. Dlatego nie czekajmy aż ktoś to zrobi za nas, podejmijmy te działania współpracując ze sobą.

 

Lucyna Gajda

Kierownik Biura LGD Morawskie Wrota